Profile

Cover photo
قل آمنت بالله ثم استقم
Lived in Shkoder
115,151 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
 
Bukejr ibnul Eshexhxh tregon se e ka pyetur Nafiun: Çfarë mendimi kishte Ibën Omeri për Havarixhët?
Ai ka thënë:
Ibën Omeri, radijAllahu 'anhuma, thoshte:

"Ata janë krijesat më të këqija. Morën disa ajete që kanë zbritur për mosbesimtarët dhe i zbatuan mbi besimtarët."

Minhaxh esSunneh, 6/116.

Përktheu: Xhemal Jakupi

--------
http://telegram.me/ForumiSelefiNet/
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...
 
 
@MarkazMuaadh

The Weeping of those who will enter the Fire which was due to what their own hands had sent forth.... 
1 comment on original post
1
Add a comment...
 
Shejhul Islam Ibën Tejmije, All-llahu e mëshiroftë, ka thënë:

"Pasuesit e hadithit dallojnë nga të tjerët me atë se në sprova dhe fitne janë të qëndrueshëm në parimet e tyre (nuk ndryshojnë)."

elFetaua, 4/51.

Përktheu: Xhemal Jakupi
 ·  Translate
1
Add a comment...
 

Rigjallëroni Sunnetet o njerëzit e Sunnetit.

Ka thënë shejkh Salih elUthejmin, Allahu e mëshiroftë:

"Bërja e tekbirit në këto dhjetë ditë është prej Sunnetit të humbur.

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, LA ILAHE ILA ALLAHU, ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER UE LILAHIL HAMD.

E thonë këtë burrat me zë të lartë, në xhamia, në pazare, në shtëpia, kurse gratë e thonë pa zë."
(Marrë nga fetaua e shejkh Uthejminit 25/190)


Dhe ka thënë Imam Ahmed iben Hanbel, Allahu e mëshiroftë:
"Unë kur shikoj një person duke ringjall diçka nga Sunneti, kënaqem me të."

(Marrë në librin es-sijer alamun nubelau 11/335)

https://telegram.me/selefit Përktheu: Idris Manushi.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
 
Ibnul Arabi elMaliki, Allahu e mëshiroftë, ka thënë:

"Nëse njeriu nuk e ka gruan të devotshme, atëherë nuk ka mundësi që të jetë jetesa e tij me të në rregull pa iu larguar atij një pjesë e fesë së tij."

📚 Ahkamul Kur'an, 1/536.

📝 Përktheu: Xhemal Jakupi

--------
http://telegram.me/ForumiSelefiNet/
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...
 
 
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله إذا كنت لا تحب لأخيك ما تحبه لنفسك فأنت مصر على كبيرة من كبائر الذنوب [فتح ذي الجلال (٥٣٦/٣)]
 ·  Translate
View original post
1
Add a comment...
 
Ebu Hurejra, radijAllahu 'anhu, transmeton se i Dërguari i Allahut ﷺ ka thënë:

"Njerëzve do t'u vijnë vite të mashtrimit. Në to do t'i besohet gënjeshtarit, do të përgënjeshtrohet i sinqerti, do t'i zihet besë mashtruesit, nuk do t'i zihet besë besnikut dhe në to do të flasin ruwejbidat."

Sahabet thanë: "Ç'janë ruwejbidat, o i Dërguar i Allahut?"

Ai tha:
"Mendjelehtët që flasin për çështjet e përgjithshme të njerëzve."

Transmeton Ahmedi në Musned (7912, hadithi është hasen.

Përktheu: Xhemal Jakupi
 ·  Translate
1
Add a comment...
 

Shejkh Ubejd el Xhabiri, Allahu e ruajttë, ka thënë:

"A e kujtoni hadithin:

"Vërtetë ujku, han prej deleve atë që është e vetmuar"

A e dini kush është i vetmuari prej nesh?

Është ai që nuk mban lidhje me njerëzit e dijes dhe vlerave, të cilët njihen për dijen e thelluar, për menhexhin e qëlluar, për mendimin e fortë, dhe thirrjen për tek Allahu azze ue xhel-le me dituri; këtij domosdo dyshimet do ti vijnë një pas një".

Burimi: uslun ue kawaid fil menhexhi es-selefij

Përktheu: Besmir Cacani
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
"Kush kapet mbas sunnetit,do te hasi veshtiresi,lodhje,poshterim,kunderpergjigje,provokime prej njerezeve,por duhet qe te duroje dhe mos te lekundet nga haku."(Shejh Salih el Feuzan; Sherhus suneti,fq.306) I.Manushi
Introduction

  • Selefije Elhamdulilah
Bragging rights
Shejh Ibën Bazi ( Allahu e mëshiroftë )ka thënë : " Dhe ti ke nevojë për udhëzim edhe nëse je njeriu më i devotshëm , edhe nëse je njeriu më i ditur ti ke nevojë për udhëzim deri në vdekje." (el-Fetawa 7/163)
Basic Information
Gender
Female