വിദ്യുച്ഛക്തി എങ്ങനെ വിദ്യുച്ഛക്തിയായി?

രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കു് ഒരു അസീസി ഗൈഡ്.

http://malayalam.usvishakh.net/blog/archives/574
Shared publiclyView activity