ماری هرف، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد نماینده معرفی شده ایران به سازمان ملل متحد، وضعیت ویزای وی و اظهارات گروگانهای پیشین آمریکایی در مورد این معرفی: ما فکر می کنیم این معرفی بسیار نگران کننده خواهد بود / ما این معرفی را از نزدیک تحت نظر داریم / ما به عنوان میزبان سازمان ملل موظفیم نمایندگان انتخابی کشورها برای سازمان ملل را بپذیریم / ما تعهداتمان را به عنوان میزبان سازمان ملل بسیار جدی می گیریم / ما خدمات گروگانهای آمریکایی را عمیقا ارج می نهیم / گفتگوهای اتمی از این معرفی اخیر جدا هستند.
Photo
Shared publiclyView activity