இன்று (24.02.2012) ஸ்டீவ் ஜொப்ஸின் பிறந்த நாள்..
இன்று (24.02.2012) ஸ்டீவ் ஜொப்ஸின் பிறந்த நாள்!
Photo
Shared publicly