ترجمه برنزی ترجمه ای است که توسط مترجمان با تجربه کم تر انجام می شود. استفاده از این کیفیت به افرادی که خواهان حداقل هزینه جهت ترجمه هستند و تنها می خواهند مفهوم متن را درک کنند، توصیه می گردد.
Photo
Shared publiclyView activity