#1111mahavishnuyag  #yagna
Surya Arghya & Poojan on the eve of 1111 Shree Mahavishnuyaag 
Visit : www.SwaminarayanGurukul.org
Photo
Photo
1111 Kundi Shree Mahavishnu Yaag
2 Photos - View album
Shared publicly