ඔක්කොමත් කරලා තව Intern එක ගැන report එකකුත් ලියලා presentation එකකුත් කරපන්කෝ.
Translate
7
Yohan Uthpala's profile photo
 
දුක තමා අෆ්ෆා..!
Add a comment...