ฝนโบกขรพรรษ(ฝนสีแดง=ฝนเลือด)
ลักษณะ  เหมือน น้ำบนใบบอน
1. มีสีแดง ดุจทับทิม
2. ผู้ไม่ประสงค์ให้เปียก ก็ไม่เปียก
3. ตกสู่พื้นดินแล้ว ซืมหายไป ไม่ขังนอง
4. เม็ดฝน ไม่ติดร้่งกาย
ในพุทธประวัติ ปรากฏตก 3 ครั้ง คือ เมื่อ......
1. 6 กษัตริย์ มี พระเวสสันดร นางมัทรี พระเจ้ากรุงสัญชัย นางผุสดี
     ชาลี  กัณหา  พบกัน(ตอนเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง)
2. พระพุทธเจ้า แสดงธรรมโปรด พระประยูรญาติ
3. พระพุทธเจ้า เสด็จแคว้นเวสาลี แสดงธรรม รัตนสูตร 
Shared publicly