Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria doradztwa podatkowego, Styczyński Rafał
2 followers
2 followers
About
Posts

Porada autorstwa Rafała Styczyńskiego dla wydawnictwa Wolter Kluwer

Czy biuro rachunkowe może plik JPK_VAT tworzyć jako połączenie JPK_VAT klienta i swojego?

Według eksperta Vademecum Głównego Księgowego, o ile technicznie będą spełnione wymogi dotyczące JPK określone przepisami i nie zakłóci to struktury pliku, będzie to dopuszczalne. Natomiast, jeżeli będą to dwa odrębne pliki, czy dane nie będę pełne, to takie postępowanie nie może zostać uznane za prawidłowe.

Pytanie

Prowadzę biuro rachunkowe. Od stycznia 2018 r. jesteśmy zobowiązani do przesyłania plików JPK_VAT dla wszystkich naszych klientów, oczywiście będących podatnikami VAT. U wielu klientów, którzy wystawiali kilkaset, a nawet kilka tysięcy faktur sprzedaży co miesiąc księgowaliśmy je do rejestru sprzedaży VAT na podstawie zbiorczego zestawienia faktur.

Teraz stoimy przed dylematem:
– albo importować faktury sprzedaży do naszego programu księgowego (wtedy znajdą się one w rejestrze sprzedaży VAT) oraz w PKPiR jako odrębne zapisy;

– albo postępować tak jak do tej pory, czyli księgując zbiorcze zestawienie sprzedaży, a plik JPK_VAT tworzyć jako połączenie JPK_VAT pochodzącego z programu do wystawiania faktur od klienta, zawierającego wyłącznie jego faktury sprzedaży, z naszym JPK_VAT zawierającym faktury sprzedaży oraz faktury wewnętrzne.

Wtedy ani rejestr dostaw VAT, ani PKPiR nie będą zawierały pojedynczych faktur sprzedaży.

Czy druga z opcji, polegająca na łączeniu obcego JPK_VAT z naszym, będzie opcją poprawną?

Czy wtedy dane, które będą zawierały rejestr VAT oraz PKPiR, będą wystarczające (myślę tu o zbiorczych zapisach faktur sprzedaży na podstawie zestawień)?

Odpowiedź

Przepisy ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. ani wykonawcze nie zawierają uregulowań, które wskazywałyby, czy przedstawione w pytaniu postępowanie będzie prawidłowe.

Uzasadnienie

W mojej opinii, o ile technicznie będą spełnione wymogi dotyczące JPK określone przepisami i nie zakłóci to struktury pliku, będzie to dopuszczalne. Natomiast, jeżeli będą to dwa odrębne pliki, czy dane nie będę pełne, to takie postępowanie nie może zostać uznane za prawidłowe.

Obowiązek sporządzania JPK został nałożony na podatników w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa – dalej o.p.

W broszurze informacyjnej Ministerstwa Finansów dotyczącej struktury JPK_VAT wskazano, iż ewidencja VAT zawarta w pliku powinna obejmować:

– część szczegółową zawierającą dla każdej pozycji m.in.: datę sprzedaży, datę wystawienia, nr dokumentu, nazwę nabywcy i jego adres, kwoty netto i kwoty podatku należnego w zależności od poszczególnych stawek;

– podsumowanie, w którym znajdą się dane dotyczące liczby wierszy oraz podatek należny według ewidencji sprzedaży w okresie, którego dotyczy dany plik JPK_VAT.

Dlatego też należy uznać, iż każda faktura wystawiona na podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinna być ujęta w JPK odrębnie.

Kwestie techniczne JPK reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2016 r. poz. 932).

Pliki JPK składa się z trzech sekcji:

– sekcja nagłówkowa – są to informacje identyfikujące dany podmiot, związane zarówno z JPK (data utworzenia pliku, daty określające zakres informacji raportowanych w pliku, cel złożenia, itd.), jak i z samym podmiotem kontrolowanym (firma, NIP, adres, itd.);
– sekcja merytoryczna – są to informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych zależne od struktury, której JPK dotyczy;
– sekcja kontrolna – zawiera sumy kontrolne pozwalające sprawdzić, czy wszystkie informacje zostały prawidłowo odczytane, tj.: ilość raportowanych wierszy, sumy raportowanych kwot.

Niestety nie jestem w stanie stwierdzić, czy od strony technicznej wskazane przez Państwa rozwiązanie jest prawidłowe. W mojej opinii, w sytuacji gdy struktura pliki nie jest naruszona i spełnia on wymogi wskazane przez przepisy, nie ma przeszkód, aby postępować w sposób wskazany w pytaniu.

Źródło:

http://www.podatki.abc.com.pl/…/czy-biuro-rachunkowe-moze-p…
Add a comment...

Porada autorstwa Rafała Styczyńskiego dla portalu WoltersKluwer

Pytanie

Spółka, czynny podatnik VAT, w ramach działalności deweloperskiej sprzedaje lokale mieszkalne i usługowe na rzecz klientów indywidualnych. W dniu 24 maja 2013 r. podpisała w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży domku jednorodzinnego, w której zawarto informację, iż klient zapłaci resztę należności do końca miesiąca. Klient wpłacił powyższą należność w dniu 27 maja 2013 r., na którą została wystawiona faktura VAT na przedpłatę na zakup ww. domku ze stawką VAT 8proc. Nie wystawiono faktury VAT dokumentującej sprzedaż domku.
Czy można nie korygować faktury VAT, która została wystawiona na przedpłatę na zakup domku mino, że wcześniej podpisano akt notarialny na jego sprzedaż?
Odpowiedź

W sytuacji, gdy wystawiono fakturę zaliczkową na 100 proc. nie jest konieczne wystawienie nowej faktury oraz korekta faktury pierwotnej.

Uzasadnienie

Otrzymanie zaliczki powoduje powstanie obowiązku podatkowego w dacie jej otrzymania. Wynika to z art. 19 ust. 11 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u, zgodnie z którym jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi sprzedawca otrzymał część należności, w szczególności m.in. zaliczkę, wówczas obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania tej części należności.

Fakturę należy wystawić w ciągu siedmiu dni, licząc od dnia otrzymania zaliczki na poczet dostawy towarów lub wykonania usługi, przy czym obowiązek podatkowy z tego tytułu powstanie niezależnie od terminu wystawienia faktury. Otrzymanie zaliczki jest czynnością, która zobowiązuje do rozliczenia podatku należnego zawartego w otrzymanej kwocie w dacie powstania obowiązku podatkowego, tj. w dacie otrzymania tej części należności.

Jeśli otrzymana kwota zaliczki (zaliczek) nie stanowi 100 proc. wartości ceny usługi (dostawy), po realizacji sprzedaży konieczne jest wystawienie faktury końcowej w terminie nie późniejszym niż siódmego dnia od dnia wykonania usługi lub wydania towaru.

Faktura taka różni się w swej treści od zwykłej faktury VAT tym, że musi zawierać numer wystawionej wcześniej faktury zaliczkowej. Kwotę wartości usługi należy pomniejszyć w niej o wartość otrzymanej części należności, a kwotę podatku należnego od sprzedaży pomniejszyć o wartość kwoty VAT wykazanej w fakturze zaliczkowej.

Źródło: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/czy-konieczne-jest-wystawienie-nowej-faktury-w-sytuacji-gdy-wystawiono-fakture-zaliczkowa-na-100-procent
Add a comment...

Post has attachment
Akcja Start Biznes !

Chcielibyśmy poinformować, iż bierzemy udział w akcji organizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych wspierania przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą. Pomoc polega na udzieleniu bezpłatnie pierwszej porady podatkowej.
Porada podatkowa obejmuje:

Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących formy prawnej spółka osobowa, spółka kapitałowa – doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy dla przedsiębiorcy).

Przedstawienie możliwości wyboru rodzaju prowadzonej księgowości: księga handlowa, księga przychodów i rozchodów, ewidencja dla celów podatku zryczałtowanego.

Omówienie podstawowych informacji na temat opodatkowania podatkiem dochodowym PIT/CIT. W przypadku PIT – przedstawienie możliwości wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych i opodatkowania liniowego. Plusy i minus każdej formy opodatkowania. Kalkulacja. Optymalizacja podatkowa.

Omówienie podstawowych zasad opodatkowania podatkiem VAT.

Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku VAT. Kilka słów dotyczących obowiązku ewidencjonowania przychodu Omówienie podstawowych informacji dotyczących użytkowania samochodu w działalności gospodarczej – skutki podatkowe od momentu nabycia do momentu sprzedaży samochodu.

Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących składek ZUS, możliwości wyboru oskładkowania, oraz terminów rejestracji.

Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie www.startbiznesdp.pl/
Add a comment...

Porada autorstwa Rafała Styczyńskiego dla portalu wfirma
Kara umowna z tytułu niewykonania robót budowlanych w terminie a koszt firmowy
Prowadzę firmę budowlaną. W umowie, którą podpisałem z kontrahentem, przewidziany był termin wykonania prac, a za jego niedotrzymanie – kara umowna. Niestety nie dotrzymałem go i w związku z tym byłem zobowiązany do jej zapłaty. Czy kara z tytułu niewykonania robót budowlanych w terminie może zostać zaliczona do kosztów firmowych?
Stefan, Nowy Sącz
W opisanej sytuacji możliwe jest zaliczenie wydatków poniesionych na zapłatę kary umownej do kosztów.
Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość zastrzeżenia w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy, tj. kary umownej. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej dla tej sytuacji wysokości, bez względu na wysokość poniesionej szkody. Zastępuje ona odszkodowanie, którego wierzyciel może dochodzić na tzw. zasadach ogólnych.
Za koszt podatkowy może zostać uznany każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
Jednak na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z zapłatą kar umownych i odszkodowań z tytułu:
wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług,
zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.
Kara umowna, która podlega zapłacie przez spółkę za nieterminową realizację robót budowlanych, nie mieści się w przepisie art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT.
Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w piśmie z 31 października 2012 r., sygn. IPPB1/415-1308/12-2/MT, w którym czytamy:
(…) W opisanej sytuacji Wnioskodawca dołożył wszelkich starań aby kontrakt zrealizować i uzyskać przychody, a nałożona kara jest związana z ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej, bez podjęcia którego jedyną decyzją byłoby w ogóle nie przystępowanie do realizacji umowy, a więc i brak przychodów. Pomiędzy zapłatą kary, a osiągnięciem przychodu istnieje ścisły związek przyczynowo-skutkowy.
Jeżeli zatem będące przedmiotem zapytania i określone co do wysokości kary umowne, wynikające z zawartej umowy, związane są w istocie z nieterminowym zrealizowaniem umów (a nie np. z wadami wykonanych usługi), to stanowią koszt uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej (…).
Jednak organy podatkowe podkreślają przy tym, że zapłata kary nie powinna być efektem niestarannych działań podatnika. Podkreślał to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 29 grudnia 2011 r.:
(...) nałożona kara nie może wynikać z nieracjonalnego i pozbawionego należytej staranności działania samej spółki. Niezwykle istotne jest, aby obiektywna ocena działań spółki skutkowała możliwością uznania ich za racjonalne, podjęte przy zachowaniu zasad staranności, które muszą cechować przedsiębiorcę (…).
Przykład 1.
Przedsiębiorca prowadzi firmę budowlaną. W związku z opóźnieniem w dostawie materiałów budowlanych prace nie zostały wykonane w terminie. Dlatego też na podatnika została nałożona kara. W takiej sytuacji przedsiębiorca może ją zaliczyć do kosztów.
Źródło: https://poradnik.wfirma.pl/-kara-umowna-z-tytulu-niewykonan
Add a comment...

Zapraszamy do udziału w szkoleniu autorstwa Rafała Styczyńskiego

Samochód w firmie
Rozliczenia podatkowe VAT, CIT, PIT oraz ZUS

W terminie: 7-28.10.2016

Opis:
Flota samochodowa będąca na wyposażeniu przedsiębiorstwa jest wykorzystywana zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak i do wykonywania zadań służbowych powierzonych pracownikom. Niektórzy pracodawcy udostępniają samochody również do celów prywatnych swoich podwładnych. Podczas e-szkolenia zapoznacie się Państwo z uwarunkowaniami prawno-podatkowymi zakupu, sprzedaży, wynajmu, napraw, leasingu oraz korzystania z samochodu jako narzędzia pracy.

Osoby docelowe:
pracownicy księgowości
pracownicy roziczający samochody w firmie
właściciele firm, pracodawcy
pracownicy biur rachunkowo-księgowych
Metoda:
Co tydzień otrzymają Państwo jedną lekcję w formie elektronicznej. To od Państwa zależy, kiedy będą Państwo studiować przesłany materiał. Na zakończenie każdej lekcji, przygotowaliśmy zestaw pytań, którego rozwiązanie, pomoże upewnić się, że dobrze rozumieją Państwo zrealizowane zagadnienia. Prawidłowe odpowiedzi będą zawsze wysyłane z kolejnymi lekcjami.

Korzyści:
Podczas e-kursu uczestnicy zapoznają się z regulacjami prawno-podatkowymi dotyczącymi zakupu i wykorzystywania samochodów do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zawartość:
MODUŁ I – 7 października 2016

Samochód a podatek VAT

Zakup nowego samochodu w kraju
prawo do odliczenia 50% i 100% podatku VAT
wykorzystywanie pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej
informacja VAT-26
samochody przeznaczone do sprzedaży lub na wynajem
sprzedaż samochodu
Zakup samochodu za granicą
nabycie samochodu w UE
rozliczenie WNT
podstawa opodatkowania
podatek akcyzowy
samochód używany
rozliczenie zakupu samochodu
MODUŁ II – 14 października 2016

Samochód a podatki dochodowe

Definicja samochodu na gruncie ustawy o PIT i CIT
Samochód jako środek trwały
uwagi wstępne
wartość początkowa
ewidencja środków trwałych
amortyzacja
samochód do 3 500 zł i o wartości przekraczającej 20 000 euro
Koszty uzyskania przychodu
naprawa powypadkowa
wydatki eksploatacyjne na samochód nie stanowiący środka trwałego
wydatki na ubezpieczenie
umowa użyczenia
MODUŁ III – 21 października 2016

Leasing w firmie

Uwagi wstępne
Pojęcia związane z leasingiem
Leasing operacyjny
Leasing finansowy
Cesja umowy leasingu
Utrata przedmiotu leasingu a koszty
Leasing a kilometrówka
Leasing a VAT
MODUŁ IV – 28 października 2016

Pracownik a samochód

Jazdy lokalne
Kilometrówka
Samochód jako narzędzie pracy
Zwolnienie z podatku należności wypłaconych pracownikowi z tytułu używania samochodu
Koszty pracodawcy
Ryczałt na samochód a ZUS
Udostępnienie samochodu pracownikowi

http://www.explanator.pl/pl/szkolenia_otwarte/Samochod_w_firmie-Cala_Polska_-_szkolenie_on-line/1082/
Add a comment...

Post has attachment
Nasza kancelaria prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych. Ponosimy pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów przed US i ZUS.
Z uwagi na osiągnięcia oraz profesjonalne i należyte wykonywanie usług kancelaria zdobyła wyróżnienie w prestiżowym rankingu Gazety Prawnej najlepszych firm doradztwa podatkowego w Polsce.
Nasza oferta obejmuje:
• prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, a także pozostałych ewidencji podatkowych oraz ewidencji VAT
• sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
• prowadzenie obsługi kadrowej
• sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatku dochodowego od pracowników i zleceniobiorców
• sporządzanie zeznań rocznych
• sporządzanie opinii oraz udzielanie porad
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: stytax.pl oraz polubienia na FB.
Photo
Add a comment...

Artykuł Rafała Styczyńskiego dla portalu wfirma

Dokumenty traktowane na równi z fakturami

Podatnikowi przysługuje prawo o obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jednak aby dokonać odliczenia, zakup powinien być prawidłowo udokumentowany - podstawowymi dokumentami są faktury. Poza nimi istnieją też dokumenty traktowane na równi z fakturami. Ważne jest jednak, by zawierały inne wymagane przepisami elementy.
Ustawa o VAT opiera się bowiem w swej zasadniczej mierze na tzw. metodzie fakturowej, wymagającej od podatników dokumentowania wydatków fakturami. Ogólnie rzecz biorąc, tylko faktura uprawnia do dokonania odliczenia podatku VAT. Jednak minister finansów, korzystając z ustawowego upoważnienia, w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o VAT wskazał dokumenty traktowane na równi z fakturami.
Dokumenty traktowane na równi z fakturami w - regulacje prawne
Wymienione one zostały przez ustawodawcę w §3 rozporządzenia Ministra Finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485).
Bilety jednorazowe
Faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:
numer i datę wystawienia,
imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
kwotę podatku,
kwotę należności ogółem.
Opłaty trasowe
Faktura dokumentująca świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%, wystawiana za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, powinna zawierać:
numer i datę wystawienia,
imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
kwotę podatku,
kwotę należności ogółem,
określenie nabywcy usług,
informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.
W przypadku każdej z wyżej wymienionych kategorii przepisy wskazują elementy, jakie dany dokument powinien zawierać. Powyższe dokumenty można traktować na równi z fakturami tylko wtedy, gdy zawierają wszystkie wymagane elementy.
Gdy dokumenty zawierają wskazane dane, możliwe jest odliczenie z nich podatku VAT.
Duplikat faktury
Ponadto dokumentem, który traktuje się tak samo jak fakturę, jest duplikat faktury. Zgodnie z art. 106l ust. 1 ustawy o VAT, jeżeli faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie, podatnik ma obowiązek wystawić ponownie fakturę na wniosek nabywcy, zgodnie z danymi zawartymi na fakturze pierwotnej. Taka ponownie wystawiona faktura powinna zawierać nazwę DUPLIKAT oraz datę jej wystawienia.
Duplikaty faktur VAT stanowią dokument księgowy, który tak samo, jak oryginał faktury daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tym duplikacie.
W przypadku utraty dokumentów źródłowych, w tym faktur VAT, podatnik powinien podjąć działania w celu odtworzenia zniszczonej dokumentacji. Przede wszystkim powinien uzyskać duplikaty faktur.

Źródło: https://poradnik.wfirma.pl/-dokumenty-traktowane-na-rowni-z
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do odwiedzenia strony naszej kancelarii w nowej odsłonie. Adres strony www.stytax.pl
Add a comment...

Porada Rafała Styczyńskiego dla wydawnictwa WoltersKluwer, Vademecum Głównego Księgowego.

Kwota VAT na paragonie nie musi być wyrażona w złotówkach

Kwota podatku nie musi być wyrażona w złotówkach. Przeliczenia należy dokonać z dnia przy zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Nie można przyjąć jednego kursu do rozliczenia sprzedaży.

Pytanie

Polski podatnik VAT dokonuje sprzedaży towarów przez Internet w walucie euro. Obecnie rozpoczyna ewidencjonowanie na kasie fiskalnej i obrót chciałby nabijać w walucie euro.

Czy będzie to zgodne z przepisami?

Czy kwota VAT na każdym paragonie musi być wyrażona w złotówkach?

Czy wystarczy, że kwota VAT wyrażona w euro z raportu dobowego zostanie przeliczona po odpowiednim kurskie i zostanie to opisane?

Odpowiedź

Mogą Państwo ewidencjonować obrót w euro. Kwota podatku nie musi być wyrażona w złotówkach. Przeliczenia należy dokonać z dnia przy zastosowaniu kursu z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Nie można przyjąć jednego kursu do rozliczenia sprzedaży.

Uzasadnienie

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących – dalej r.k.r. tego rozporządzenia program kasy musi posiadać m.in. funkcję:

- umożliwiającą podatnikowi dokonywanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, lub jej skrótu oraz zaprogramowania tej zmiany z wyprzedzeniem poprzez określenie daty, godziny i minuty zmiany;

- zapisania daty, godziny i minuty rozpoczęcia prowadzenia rejestracji sprzedaży w zmienionej walucie w pamięci fiskalnej oraz

- przeliczenia łącznej kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wraz z podaniem kursu i rozliczeniem należności powinien być przedstawiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem zastosowanych walut; przeliczenie powinno odbywać się z dokładnością nie mniejszą niż 6 znaków po przecinku i wynik przeliczenia powinien zostać zaokrąglony do 2 znaków po przecinku.

Ponadto paragon fiskalny powinien zawierać, między innymi, oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto (zob. § 8 ust. 1 pkt 14 r.k.r.).

Przepisy rozporządzenia nie zawierają wymogu by kwota podatku na paragonie nie zawierają przepisu stanowiącego, że kwoty podatku wykazuje się w złotych na paragonie.

Mając na uwadze powyższe uregulowania należy uznać, iż paragony mogą być wystawiane w walutach obcych, w tym w euro bez konieczności wykazywania podatku w złotych.

W sytuacji gdy kwoty stosowane do ustalenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego w VAT czyli wydania towaru/wykonania usługi lub wpływu środków na konto.

Źródło: http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/kwota-vat-na-paragonie-nie-musi-byc-wyrazona-w-zlotowkach
Add a comment...

Porada autorstwa Rafała Styczyńskiego dla portalu eporady24

Dowody sprzedaży

Prowadzę firmę księgarską. Zamierzam wprowadzić dodatkowo skup (za gotówkę) i sprzedaż książek używanych. Jakie powinny być dowody zakupu (szczegóły) oraz co ma widnieć na dowodzie sprzedaży. Jaka stawka VAT będzie właściwa?


Opublikowane: 09.08.2012
Autor: Rafał Styczyński

Dowody sprzedaży
Prowadzę firmę księgarską. Zamierzam wprowadzić dodatkowo skup (za gotówkę) i sprzedaż książek używanych. Jakie powinny być dowody zakupu (szczegóły) oraz co ma widnieć na dowodzie sprzedaży. Jaka stawka VAT będzie właściwa?

Aleksander Słysz

Opisz swój problem prawny...


Dowodem zakupu od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna być umowa kupna–sprzedaży.

Stawka podatku VAT zależna będzie od posiadania lub nieposiadania przez książkę symbolu ISBN.

Na dowodzie sprzedaży może być opis, że mamy do czynienia z książką, bez podawania szczegółowych informacji dotyczących autora itp.

Dokumentowanie zakupu od osób fizycznych

Dokumentem sprzedaży potwierdzającym nabycie może być każdy dokument, który zawiera minimum danych przewidzianych dla dokumentu księgowego stanowiącego podstawę zapisów w księdze. Dowód taki powinien zawierać co najmniej:

wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
datę wystawienia oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarczy podanie jednej daty,
przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>
W konsekwencji dowodem sprzedaży będzie zawarta umowa kupna–sprzedaży zawarta z osobą fizyczną. Stanowisko takie potwierdził Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli w piśmie z 5 grudnia 2005 r., sygn. akt U.S.I/415/4/55/2005, czytamy:

„Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, spółka prowadzi działalność w zakresie edukacji i zamierza rozszerzyć ją o skup i sprzedaż używanych podręczników (działalność handlową). Z przytoczonych powyżej definicji odpadu i surowca wtórnego wynika, iż używane podręczniki nie spełniają kryterium odpadu (…) ani surowca wtórnego, wobec czego nie zachodzą określone powyżej w punkcie 4 § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia okoliczności do zastosowania udokumentowania ich zakupu dowodami wewnętrznymi. Zacytowany powyżej § 14 ww. rozporządzenia nie przewiduje dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od ludności rzeczy używanych, przeznaczonych do dalszej odsprzedaży przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Zatem jako przywołany przez spółkę na potwierdzenie swojego stanowiska nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie. Jak wskazuje § 13 pkt 5 ww. rozporządzenia, wymienione za dowód księgowy uważa się również dokumenty zawierające cyt. powyżej dane, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2, zatem podstawę zaksięgowania poniesionego wydatku będzie stanowiła umowa kupna–sprzedaży, jeśli spełniać będzie określone wymogi, a nie dowód wewnętrzny, co sugeruje spółka”.

Dokumentowanie sprzedaży

Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega, co do zasady, obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej. W przypadku nieposiadania kasy, zapisy w księdze dotyczące przychodów ze sprzedaży bezrachunkowej (nieudokumentowanej rachunkami czy fakturami) następują na podstawie:

wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, w którym w jednej kwocie wykazana jest wartość tych przychodów za dany dzień, o ile nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja przy zastosowaniu kas rejestrujących; zapisów takich dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym;
a w razie prowadzenia księgi przez biuro rachunkowe albo gdy podatnik zechce zastosować taką zasadę, na podstawie sum miesięcznych przychodów wynikających z ewidencji sprzedaży bezrachunkowej, nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; ewidencję taką prowadzi się w każdym miejscu wykonywania działalności (dokonywania sprzedaży); ewidencja to broszura, która zawiera co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz kwotę tego przychodu.

Stawka VAT

Zgodnie z art. 146a pkt 2 „w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%”.

Z pozycji nr 72 załącznika nr 3 do ustawy wynika, że stawką tą opodatkowane są książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek (ex \ 58.11.1).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że prowadzi Pan antykwariat, w którym sprzedaje książki używane (PKWiU 58.11.1) zarówno oznaczone symbolem ISBN, jak i nieposiadające takiego symbolu. Dlatego też do sprzedaży książek używanych stosujemy procedury VAT marża z zastosowaniem dwóch stawek podatku, tj. 5% i 23%, pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych tymi przepisami przesłanek.

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w piśmie nr ITPP2/443–91/11/MD, z 6 kwietnia 2011 r., gdzie możemy przeczytać:

„(…)od dnia 1 stycznia 2011 r. sprzedaż książek oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN (nowych i używanych), jest opodatkowana stawką w wysokości 5%. Z tym że, jeżeli sprzedaż takich książek dotyczy rynku pierwotnego, tj. książek nowych, a oddanych do dystrybucji przed dniem 1 stycznia 2011 r. lub ujętych w spisie z natury sporządzonym na dzień 31 grudnia 2010 r., wówczas do dnia 30 kwietnia 2011 r. korzysta ona ze stawki 0%”.

Warto dodać, iż w przypadku prowadzenia antykwariatu możliwe jest stosowanie zasad ogólnych lub szczególnej procedury VAT marża.

Źródło: http://www.eporady24.pl/dowody_sprzedazy,pytania,15,87,5990.html
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded