Shared publicly  - 
 
Lord Krishna Says: Tu Karta wahi hai jo tu chahta hai, par hota wahi hai jo main chahata hun; Tu wo karne lag jo main chahta hun, Fir wahi hoga jo tu chahta hai!!
Happy Janmashtmi!!!!
2
1
Mahesh Anuj's profile photo