നാല് ലക്ഷം കോടി ടാക്സ് അടക്കാത്ത കള്ളപ്പണമാണ് എന്ന വാർത്തയുടെ സോർസ് എന്താണ്?. ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രസ് റിലീസ് ഉണ്ടോ?. നോക്കുന്ന വാർത്തകളിൽ എല്ലാം ഏതൊ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു എന്നതിനപ്പുറം ഒരു ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പൊന്നും കണ്ടില്ല
Shared publiclyView activity