انتخابات شروع شد. در نیوزیلند.
به امید پیروزی.
(عکس تزیینی است)
Photo
Shared publiclyView activity