അല്ലാ പിന്നെ... വിശാല ഹിന്ദു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കാൻ ശശികലയും ഗൗരിയമ്മയും വരുന്ന വരവ് ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ്...
ഗൗരിയമ്മ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു... ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലമെങ്കിലുമായിട്ടുണ്ട് കാലഹരണപ്പെട്ടിട്ട്...
Shared publiclyView activity