ആഴ്ചയില്‍ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂര്‍ വീതം ഒപികളില്‍ ജ്യോതിഷികള്‍, വാസ്തു വിദഗ്ധര്‍, ഹസ്തരേഖ ശാസ്ത്രജ്ഞര്‍, വേദാചാര്യന്മാര്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാകും. 
Shared publiclyView activity