Profile cover photo
Profile photo
SAM Slovak Art Magazine
1,039 followers -
Journal of Art an Photography
Journal of Art an Photography

1,039 followers
About
Posts

Post has shared content

Post has shared content
Originally shared by ****
💛 morning bliss 💛
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Vorrei di tutte le mie sciolte chiome
cingerti con lentissima carezza,
e sentirmi da te chiamare a nome,
vederti folle della mia bellezza.

Vorrei per incantesimi d'amore

pianamente venire a ' l tuo richiamo,
e, su di te piegando come un fiore,
con dolce voce sussurrarti : " Io t'amo !"

__ Gabriele D'Annunzio, con lo pseudonimo di
Mario de' Fiori
Photo
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content
"Tu sei
il mezzo respiro
che mi manca
per ridisegnarmi intera
Il delirio
non vedente
mai coagulato
che non placo più
In quest'anima
appesa
a cui manca il fiato. "
Photo
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content

O odpoutání od ega !¡ ...

Přítomnost ega je nutná pro náš běžný Život, ale nemusí nás věznit, nebo omezovat náš "rozhled" !¡ ... Hloupost je individuální lenivost lidského Ducha ... Ego sedí na trónu Života dnešního člověka ...~ Tam, kde by měla sedět Moudrost & Sofie*...~ A on o tom, ani netuší, neví, nebo nechce vedět !¿ ......

V každém z nás existuje nepravé jáství ...~ ego a pravé jáství ...~ Nadjá ... Většina lidí je plně soběstačná se svým egem, cítí se v jeho "omezení" příjemně, nemá zájem je opustit a dostat se na Vyšší úroveň svého vývoje v Evoluci*... Jsou s ním natolik spokojeni, že ani nepřemýšlejí o tom zdali má právo jim vládnout a rozhodovat o tom, jak mají jednat (~ jejich jednání je jeho arogantním, hloupým a někdy primitivním spůsobem projevováno do Světa, jsou to "oběti" samých sebe ...) ... Ego je překážkou v uvědomění si přítomnosti Nadjá (~ skutečně živého Života ...) ... Ale nemusí tak tomu být pokud správně a hluboce chápeme čím ...~ Já je !¡ ... Pokud žijeme zcela uzavřeni ve Světě našeho ega, nemůžeme získat žádné přímé Poznání Božského Nadjá ... Mnoho lidí se cítí v omezení svého ega velice příjemně a pokud popírají své nejvnitřnější "bytí"...~ odmítají, aby jejich Život měl Vyšší význam ... Pokud si chceme uvědomit Nadjá, musíme zaplatit přiměřenou cenu tím, co uzavírá naši cestu vývoje ...~ obětováním ega ... Pokud se nedokážeme vzdát tohoto svého malého jáství, které se neustále zabývá svými osobními záležitostmi, nemůžeme dosáhnout neosobní Pravdy, která je tolik "vzdálená" od toho co denně zaměstnává naši mysl ... Pouze když ve své mysli prolomíme malost a omezenost, kterou jsme na sebe uvalili, můžeme vnímat Nekonečno ...~ Božskou Duši, která je naším nejvnitřnějším "bytím" !¡ ... Ego existuje, ale není skutečnou realitou v "nejvyšším" smyslu ... Odstranění představy, že jsme pouze egem a ničím více, odhalí Pravdu o tom ...~ Kto & Co skutečně jsme !¡ ... Dokud si neuvědomíme, že naším "nepřítelem' je samotné ego se všemi mentálními a citovými postoji, tak se naše snahy o Duchovní osvobození pohybují stále jenom v kruhu ... Ono je překážkou na cestě, po jejímž odstranění pocítíme nesmírnou úlevu a získáme vnitřní mír a lehkost ...~ Bytí !¡ ... Je třeba překročit pouhý individuální názor a pohlížet na "vše" neosobně, s nadhledem !¡ ... Ze středu svého ...~ Bytí, to je to slavné: "Nebýt z tohoto Světa, ale být ve Světě !¡"... Pokud jsme zaměřeni jenom na své "osobní" záležitosti, nemůžeme odhalit svou Vyšší úroveň ... Pokud chceme být v harmonii s Vesmírným řádem a spolupracovat s ním, musíme zabránit svému egu, aby se prosazovalo ... To, ale není "být" pasivní a nežít v Pravdě svůj Život a aktivně se začlenovat do dění ve Světě ... Neklid a domýšlivost ega brání v zachycení přítomnosti Duše a v dosažení jejího Vědomí ... Pravou část naší Mysli ignorujeme a opomíjíme, jako by byla iluzorní, zatímco té nejméně důležité části Mysli ...~ vědomí ega věnujeme téměř plnou pozornost !¡ ... Nikdo z běžných lidí skutečně nezná ...~ Sám sebe, ale pouze "představu" o sobě ... Poznání "pravého" Já vyžaduje osvobodit se od této představy ... Pokud "egoisticky" ztotožňujeme s každým hnutím mysli, citu, nebo vášně, tak míjíme své skutečné "bytí" (~ tyto "vněmy" jsou naším Životem, ale máme "vládnout" My jim a ne oni Nám ...) ... Vědomí ega je tím co nás izoluje od Zdroje !¡ ... Udržování myšlenky o svém osobním odděleném egu zabraňuje ztotožnění s Nadjá, protože člověk může v jednom okamžiku udržovat pouze jednu myšlenku ... Prostřednictvím "sebepoznání" můžeme dosáhnout opětného sloučení podrobeného ega se Zdrojem ... Hledající pátrá po nejvyšší Pravdě svým egem a postupuje k Vyšším úrovním ... Aby nakonec nalezl Pravdu, musí se odvrátit od svého ega a obrátit se k Nadjá ... Žijeme v zajetí ega s jeho omezeními, aniž bychom si uvědomovali že jsme "vězni", protože se s ním plně ztotožńujeme ... Jeho přítomnost je nutná pro náš běžný Život, ale nemusí nás věznit, nebo omezovat náš "rozhled" !¡ ... (~ Je jako "krysa", která neustále nahlodáva naší skutečnou Podstatu !¡ ...) ... Udržuje nás ve vzpomínkách a tím nám brání žít ve věčné a skutečné ...~ Přítomnosti !¡ ... Protože síla ega je příliš velká, činí mnoho lidí jen "pomalý" pokrok ve svém vývoji ... Duchovní pokrok by byl velice "rychlý" pokud bychom mohli přestat být zamilovaní do svého ega a začali by jsme milovat Nadjá !¡ ... Když je ego ve svém vědomí odloučeno od Vědomí Nadjá, nemůže využívat dobrodiní a výhody pro žití, které plynou ze spojení s ním ... Pokud jsme přesvědčeni, že je naše ego skutečné a trvalé, jsme stále připoutáni k hmotnému vlastnictví, nebo světským touhám ... Dříve než může být odhaleno Nadjá, musí být ego vyřazeno ... Pouze po jeho ovládnutí můžeme zažít skutečný vnitřní mír a lehkost Nadjá ... Pak jakoby "tančíte" Životem ...~ Milujete a jste Milovaní !¡ ... Lidé však spolu nemohou žít "přátelsky" a v míru pokud je ovládá ego ... Když je ego přesvědčeno o tom, že je dostatečně moudré k vykonávání všech rozhodnutí a k řešení všech svých problémů, vytváří "bariéru", která jej odděluje od Vyšší Síly ... Bez osvobození z nadvlády ega se nemůžeme vyhnout konfliktům, které vás vedou k utrpení ... Alkohol, drogy, nadměrný sex, nízke hry, nebo ctižádost a prestiž pramení z touhy člověka uniknout ze zajetí ega ... Sebevražedné sklony vznikají z nesnesitelného utrpení, při kterém vzniká přání uvolnit se z individuality (~ nepochopení samého sebe ...) ... Ego musí podřízeně sloužit a ne vládnout ...~ Člověku !¡ ... Je nutné odstranit především jeho hloupost, domýšlivost, ješitnost a politovánihodnou malichernost ... Pokud bude středem naší Bytosti, pak budeme hnáni jeho touhami, chtivostí a naše mysl bude zahalena závojem, který zakrývá Zdroj !¡ ... Jsme jako slepý a hluší ...~ Spíme ... Do jaké míry se osvobodíme od připoutanosti k našemu egu, do té míry budeme "osvobozeni" i od útrap Života ... Jakmile se budeme snažit vkládat "neosobnost" do svých myšlenek a do Života, budeme se méně ztotožňovat s egem ... Ono pak začne ustupovat z cesty, udělá prostor "tomu" co je za ním, aby se mohlo začít projevovat ...~ Naše pravé individuální Vyšší Já, které není pasivním pozorovatelem, ani obětí Života, ale jeho aktivním tvůrcem ART♡ !¡ ... Občasné odchody do ústraní pomohou ustoupit z nepřetržitého ponoření do své "osobnosti"... Musíme odstranit vše co brání mysli uvažovat o Pravdě ... Důležité je také pochopení toho, co ego skutečně je, přesvědčit se o jeho neskutečnosti a vnášet o tom úvahy do svého sebespoznání ... Je třeba učit se poznávat "individuální" Jáství, jako výtvor mysli, odtahovat se od něj, vytvořit prostor mezi sebou a jím a stále více se od něj odpoutávat ... Tímto procesem se přibližujeme Pravdě a Osvícení ... Ego se velmi chytře přizpůsobuje vnitřnímu růstu člověka, setrvává ve všech jeho vztazích i činnostech a snaží se zabránit mu, aby se přibližoval ...~ Pravdě ... Pokud budeme udržovat ego stranou, vášně a iluze již nebudou překážet v našem "rozhledu"... Od ega se můžeme skutečně odpoutat pouze tehdy, když přestaneme věřit v jeho skutečnost a pochopíme čím skutečně je (~ dobrej služebník, ale zlej vládce ...) ... Budeme sledovat jeho otevřené i skryté projevy, všímat si jeho stále se měnící pomíjivosti, až se nakonec ego prokáže, jako pouhá myšlenková konstrukce ... Pokud dosáhneme "mentálního" mlčení, ego již nebude aktivní a nebude nás udržovat ve sféře svého vlivu ... Na konci hledání je ego odstraněno ze svého dominantního postavení a jeho další "existence" je podřízená ... Když je mysl ztišena, tak ego mizí, protože se ho můžeme vzdát jedině tehdy, když se vzdáme myšlenky o něm a to je možné kdykoli v denním Životě "uvědoměním" si samého sebe !¡ ... Vzdání se zahrnuje mentální zastínění myšlenky, že jsme "určitou" osobou, klidné zavržení intelektuální činnosti a citového vzrušení ega ... Odsunutí ega ztišením mysli a náhlým zastavením jeho "vířících" myšlenek, nemůže být však prováděno bez náležité přípravy ... Musí být nejdříve ovládnuta "mentální" přirozenost prostřednictvím pravidelné pozornosti samého sebe a také ovládnuta citová přirozenost pomocí zocelené vůle !¡ ... Pravá cesta Člověka dosahuje svého "cíle" odpoutáním od nároků vzpomínek na minulost a od očekávání budoucích výsledků ... To vede k odpoutání od ega !¡ ... Toto každodenní cvičení v odpoutávání nás přivede později na úroveň, kde budeme moci Vědomě spolupracovat s Nadjá ... Opravdová pokora je nutná k tomu, abychom uznali své "omyly"... Takový postoj nám prospěje i tím, že opravíme svůj směr a zeslabíme ego ... Pokud začneme vidět své chyby, začneme si být Vědomi sami sebe ... Ze zajetí ega nám také může pomoci určitá idea, nebo situace, vyvolaná nálada, nebo určité "setkání" s druhým člověkem, toto je nejkrásnejší "praxe"... Pokud s egom budeme bojovat, tak se na něj ještě více soustředíme a to nás udržuje v jeho zajetí ... Je vhodnější odvrátit od něj pozornost a přemýšlet o Vyšším ...~ Já !¡ ... Udržet ego na uzdě a překonat jeho odpor je možné jedině tehdy, pokud se budeme v mysli neustále obracet k "ideálu" Duchovního stavu člověka osvobozeného ze zajetí ega ... Bude to daleko snadnější, pokud se osvobodíme od své minulosti ... Veškeré naše stanoviska, sklony a zaujatost jsou zabarveny naším egem, proto pod jeho vlivem nemůžeme "poznat" ryzí Pravdu o jakékoli situaci, člověku, nebo o Vesmíru ... Není nutné změnit "obsah" ega, ale provést změnu, která nám umožní zcela z něj vystoupit !¡ ... Člověk se musí naučit dívat se na své ego, jako na "nepřítele", kterému je třeba klást odpor a ne mu lichotit (~ což jsou falešné, prázdné a "sladké" lichotky ...) ... Důležité je přenést pozornost od osobního já ...~ ke skrytému "pozorovateli" a splynout s ním ... Nejrychlejší cestou k cíli je vypátrání zdroje ega ... Pak je ho třeba tomuto Zdroji nabídnout a nakonec se pomocí uznávání a neustálé vzpomínky se Zdrojem spojit ... Je nutné překonat připoutanost k egu a snažit se rozpoznat a sledovat vedení Duše !¡ ... Ona nás povede k tomu, co je nejlepší pro náš Duchovní prospěch ... Filozofie* vyvinula systém "cvičení" mysli a citů, který osvobozuje lidskou bytost z nadměrně egoistických přístupů k Pravdě (~ Kdo hledá, najde !¡ ...) ... Největší pokrok v "hledání" učiní ten, kdo se nejvíce snaží oddělit od ega ... Klamná víra, že ego je naším pravým já nás drží v hypnotickém zajetí ... Chyba samotného intelektu, citů a vůle musí být odstraněna silou celého našeho ...~ Bytí !¡ ... Jestliže chceme dosáhnout Vědomí Nadjá, musíme opustit vědomí svého menšího já a oddělit se od jeho "omezeného" Života ... Pokud se přestaneme ztotožňovat s osobností, nalezneme Nadjá ... Naše ego může dosáhnout velkých úspěchů ve světském Životě, ale nemůže ničeho dosáhnout v duchovním Životě, aniž by zastavilo své snahy, zklidnilo se a naučilo se být "tiché"... Abychom mohli začít poznávat svou "závislost" na Nadjá, musíme se vzdát ega s jeho veškerou pýchou, chtivostí a egoistickou vášní ... Vždy, když se vzepřeme podnětu k zlostnému činu, vzepřeme se egu a tím se přiblížíme k jeho konečnému svržení ... I když ho nemůžeme zničit, můžeme se zbavit jeho tyranie ... Pokud nejsme ochotni vzdát se tužeb ega, budeme prožívat utrpení, které s ním souvisí ... Nižší a vyšší vlastnosti ega jsou v neustálém konfliktu a tak ho nečeká jiná budoucnost než úplné zhroucení ... Proto hledající člověk jednoho dne skutečně dosáhne svého cíle, který je podmíněn zákonem "vývoje"... Pronikne do svého základního "bytí" a až se usadí ve své nové identitě, jeho ego se samo rozpustí ... Ego bude podrobeno prostřednictvím Milosti Nadjá ... Tato Milost se projeví pokud dovolíme, aby mysl "dokonale" ztichla ... Můžeme celý Život usilovat o zmenšení ega, ale bude to pouze přípravný proces pro úplné vzdání se ega pomocí Milosti ... Ať už se člověk vydá jakoukoli cestou, bude nakonec "unaven" svým egem a s konečnou platností donucen příjmout plné odevzdání se Nadjá ... Tato odevzdanost je, ale podmíněna příchodem Milosti, pro kterou je předpokladem intelektuální, citová a morální "disciplína" stejně, tak jako duchovní touhy ... Vědomí Vyššího Já nelze dosáhnout bez odevzdání svého ega a nikdo to nemůže učinit za Nás !¡ ... Je nutné vzdát se ulpívání na své vlastní moci, na své vlastní malosti a svých vlastních omezeních ... Jsme nuceni žít se svým egem, ale nemusíme jím být zotročeni a spoutáni ...~ to je myšlenka k jeho pochopení ... Mnoho lidí usiluje o odpoutání od různých věcí, ale pouze ti kteří usilují o odpoutání od ega mají nejvyšší a zároveň nejtěžší cíl ...~ Člověk !¡ .......

"Pevnost s níž se držíme svého ega a tak se oddělujeme od Života Nadjá a strnulost, s níž se uzavíráme do staré bídně omezené existence, jsou následky zvyku ... Jestliže z něj máme uniknout do svobodné tvořivosti širšího Života, budeme muset prolomit jeho začarovaný kruh ... To nám může být vnuceno šokem z drastických událostí a vztahů, nebo nám to může být umožněno setkáním a milostí osvíceného Člověka (~ On nám odhalí naše "slepá" místa v nás samotných a co s tím uděláme je jenom o Nás ...~ pochopíme to teď, v tomhle Životě, nebo v příštím, ale jednou Pochopíme ...), nebo toho můžeme dosáhnout rozhodným vyburcováním vlastní zoufalé vůle ... Ať se to stane jakýmkoli "způsobem", bude to začátek konce ega a pro nás začátek toho nejlepšího ...~ Život !¡"......

~ Volně zpracováno: Zápisky Paula Bruntona* / Svazek 6. #EGO .........~ Od Znovuzrození ke Znovuzrození ... & ......~ Z♥
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Originally shared by ****
Photo
Add a comment...

Post has shared content
Wait while more posts are being loaded