Profile cover photo
Profile photo
Różokrzyż Polska
Lectorium Rosicrucianum Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża w Polsce
Lectorium Rosicrucianum Międzynarodowa Szkoła Złotego Różokrzyża w Polsce
About
Różokrzyż Polska's posts

Post is pinned.Post has attachment
Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie internetowym "Cyfrowe spotkanie z Różokrzyżem"

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQyd22RuneBkNXrgYwISCGLjyeuNeK1ap7RQUABwFLejXy5w/viewform

dodatkowe informacje:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=813257178774632&id=806176259482724
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Jan van Rijckenborgh i Catharose de Petri w swoich dziełach na różne sposoby wskazywali, że sami budujemy sobie mury więzienia, z których trzeba się kiedyś wyrwać. Oto jedna z takich znamiennych wypowiedzi:
„(…) to wy sami tworzycie wokół siebie pole magnetyczne. Pole to nie działa automatycznie, lecz podlega magnetycznemu kierownictwu. Instrumentem służącym w tym celu jest oko. Za pośrednictwem tego pola magnetycznego przyciągacie etery. Z pomocą ucha słyszycie teraz dźwięki, a więc przyjmujecie siły eteryczne, które w konsekwencji do was docierają. Następnie ucho je klasyfikuje, dzięki czemu mogą one znaleźć dalsze zastosowanie w celach życiowych. Swoją rolę odgrywa przy tym układ nerwowy. W ramach koniecznej współpracy z tym wszystkim dochodzi jeszcze zmysł smaku jako czynnik łączący.
Tak więc najpierw oko wytwarza i utrzymuje sferę astralną, do której następnie przyciągane są siły eteryczne. Te z kolei zostają postrzeżone oraz sklasyfikowane. Wreszcie na ostatnim etapie substancja podlega wchłonięciu, zużytkowaniu. W tym momencie przystępuje do działania zmysł smaku.
(…)
Opisany łańcuch przyczyn i skutków musi zostać przerwany.
(…)
Dlatego właśnie mędrzec skupia swą uwagę na praatomie, róży serca, na swej najgłębszej istocie. Odrzuca on wszystko, co przychodzi z zewnątrz i pragnie tylko tego, co jest wewnątrz, w królestwie serca – a tym samym przerywa łańcuch przyczyn i skutków”.
Jan van Rijckenborgh, Catharose de Petri, „Chińska Gnoza. Komentarz do Tao te King Lao Tse”, Wydanie drugie, poprawione, Instytut Rozekruis Pers Wieluń 2017, s. 136-138.
Photo

Post has attachment
Zapraszamy na dwa następujące po sobie wydarzenia:
O godzinie 18.00 (prosimy o przybycie najpóźniej 17.45) odbędzie się Medytacja Gnostyczna. Jej tematem będzie "Wewnętrzna Cisza". Czym jest cisza i czym jest medytacja?
Tych, którzy chcieliby pobyć z nami dłużej tego dnia, zapraszamy na czwarty z cyklu siedmiu spotkań o Gnozie poświęconych Duchowej Przemianie Człowieka. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 19.00. Ścieżka duchowa jest drogą do duchowego wewnętrznego człowieka, który istnieje w naszym najgłębszym wnętrzu. Czy go postrzegamy i zauważamy? Dlaczego ludzie poszukują Prawdy?
https://www.facebook.com/events/137527290126395/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2217%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Post has attachment
Mądrość jest niebiańskim kwiatem, który rośnie w poznaniu, obradza w miłości i kwitnie w milczeniu.
Photo

Post has attachment
Najważniejszą wiedzę nosimy w sobie.
Platon
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Serdecznie zapraszamy do Gdańska na spotkanie oraz Medytację Gnostyczną.
Photo

Post has attachment
Zapraszamy na trzecie z cyklu siedmiu spotkań dotyczących Gnozy. Jaki jest cel życie człowieka? Po co żyjemy? Dlaczego urodziliśmy się w tym świecie? Jakie jest prawdziwe pochodzenie istoty ludzkiej?
Człowiek nie potrzebuje żadnego pośrednika, żeby rozpoznać swoją prawdziwą naturę. Droga do oświecenia, poznania, czyli Gnozy jest drogą indywidualną i osobistą każdego człowieka.
Cała Prawda i wszystkie odpowiedzi na najważniejsze pytania są ukryte w nas samych. Droga do niej jest ścieżką duchową.

https://www.facebook.com/events/1976655695954392/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2217%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

Post has attachment
(...)W Powszechnej Nauce mówi się o dziewięciokrotnej strukturze człowieka. Dziewiątkę tę dzieli się na trzy główne części, mianowicie na ducha, duszę i ciało. Dlatego mówimy o: postaci ducha, postaci duszy, postaci cielesnej. Zgadza się to całkowicie z filozofią przekazaną nam w świętych pismach wszystkich czasów.
Biblia przedstawia człowieka jako A.D.M. Te trzy głoski przetłumaczono jako „Adam". Są one odpowiednio określeniami dla ducha, duszy i ciała; kabalistycznie wyrażono je za pomocą liczby 1440, czyli 9:
A-Aleph: liczba 1, stawanie się, objawianie, źródło, z którego wywodzi się wszystko: Duch.
D-Daleth: liczba 4, znaczy „wyrównujący" albo „drzwi"; znamienne określenie dla działalności duszy.
M - Mem: liczba 40, tzn. ten, który kończy, który spełnia, który wykonuje: postać cielesna.
Adam nie jest więc w żadnym razie określeniem pojedynczego człowieka, lecz dotyczy ludzkości jako całości, a mianowicie w jej przejawieniu ducha, duszy i ciała.
Na końcu Biblii, w Księdze Objawienia, mówi się o 144 000 zbawionych (liczba 9).
Jest tu znowu mowa o ludzkości, lecz tylko o jej ekskluzywnej części, która będzie uczestniczyła w zbawieniu.
Nie chodzi tu bynajmniej o grupę liczącą dokładnie 144 000 istot, lecz o tę część ludzi, którzy poddali się procesowi odnowy według ducha, duszy i ciała, i odnieśli przy tym sukces.
Trzy zera odnoszą się do cykli podstawowej przemiany, jaką przeszła ta część ludzkości.
Pozostała część ludzkości określana jest w Księdze Objawienia w inny sposób, a mianowicie po części jako ci, którym się nie udało, a po części-jako maruderzy.
Przedstawiając to chcielibyśmy wyraźnie podkreślić, że w pismach świętych wyłożona została trzykrotna i dziewięciokrotna struktura człowieka.
Dziewiątka jest liczbą ludzkości. Poza tym dziewięć jest liczbą Marsa. W filozofii ezoterycznej Mars jest określeniem dla woli, twórczej działalności człowieka, jego boskiej siły, a więc także człowieka jako maga.
Gdy Chrystus mówi: „Powiadam wam, bogami jesteście", wskazuje na boskie możliwości człowieka, przy pomocy których mógłby człowiek opanować całą dziewięciokrotną strukturę swego przejawienia życiowego.
Człowiek to upadły bóg, upadłe boże dziecię.
Ponadto znamy jeszcze dwunastokrotny aspekt człowieka. Poza dziewięciokrotnym aspektem ludzkiego objawienia rozróżniamy jeszcze w naszej filozofii trzy aspekty centralnego ducha czyli monady.
„Centralnego ducha" nie należy rozumieć jako postaci, jak w przypadku dziewięciokrotnego aspektu, lecz jako trzy zasady, trzy siły: trzy boskie siły, które określiliśmy jako boską wolę, boską mądrość i boskie działanie, a które objawiają się w dzie-więciokrotnej postaci.
Te trzy siły są więc transcendentalne, innymi słowy stoją zasadniczo poza i ponad dziewięciokrotnym stworzeniem. Ta trzykrotna boska siła, ta iskra boża jest jednak immanentna w przestrzeni naszego kosmosu, w którym sprawia ona, że na użytek jej manifestacji życiowej powstaje dziewięciokrotne stworzenie.
Dla lepszego zrozumienia zbierzmy teraz to wszystko jeszcze raz. Dzielimy więc człowieka:
1. Według objawienia jego formy na postać ducha, postać duszy, postać ciała.
2. W ramach boskiej siły, która posługuje się formą: jako centralnego ducha.
Postacie ducha, duszy i ciała stanowią razem cielesność, taberna-culum. Władcą tej cielesności jest centralny duch, czyli monada.
W poprzednim wykładzie stwierdziliśmy: „Nie ma pustej przestrzeni", co znaczy, że przestrzeń, wszechświat wypełniony jest prasubstancją. Przestrzeń tę, wszechświat, w którym żyjemy i w którym światy poruszają się po swoich torach, określamy mianem siódmej sfery kosmicznej(...).
J. van Rijckenborgh
ELEMENTARNA FILOZOFIA NOWOCZESNEGO RÓŻOKRZYŻA
Roz. X TRZYKROTNA, DZIEWIĘCIOKROTNA I DWUNASTOKROTNA STRUKTURA
CZŁOWIEKA
http://www.rozekruispers.pl/index.php/site/book/9
Photo
Wait while more posts are being loaded