مارک زاکربرگ در این مصاحبه کوتاه که اولین مصاحبه او درباره #فیسبوک  بوده از اهداف و برنامه‌های کوتاه مدت فیسبوک می‌گوید. با مقایسه وضعیت کنونی فیسبوک با آنچه #زاکربرگ  در این مصاحبه (11 سال پیش!) می‌گوید مسیر موفق و بهبود مستمری که فیسبوک طی کرده بیشتر به چشم می‌آید. موفقیتی که قطع به یقین حاصل تلاش و برنامه‌های موثر مدیران ارشد و همکاران زبده و کاربلد زاکربرگ در فیسبوک بوده است.
#بهبود_مستمر   #کارآفرینی  
Shared publiclyView activity