Profile

Cover photo
Ronnie Rendel
Works at SeaNet Technologies
Attended Northwestern University
Lives in Brooklyn
155 followers|160,031 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
 
ובדרך רמז ירמוז להעיר הערה גדולה על א' המיוחד שבאומה שאליו אנו מקוים ומצפים מתי יבא והוא מלך ישראל משיחנו אשר הוא אביון, וכבר נמשל לעני כאומרו (זכרי' ט') עני ורוכב על חמור, ורמז הדבר אשר יסובבנו להיות אביון ואמר בך פירוש בסיבתך כי עונותינו האריכו קיצנו, גם רמז בתיבת בך כי הוא אביון בנו שמתאוה מתי יבא לגאלנו, וצא ולמד ממה שאמרו רבותינו ז''ל במעשה רבי יהושע בן לוי שכשראהו מלך המשיח שאלו על ישראל שבעולם ואמר לו ריב''ל כי הם יושבים ומצפים ביאתו וכששמע כן געה החסיד בבכיה רבה מתשוקתו לבא לגאלם, ולזה רמז באומרו מאחד אחיך שהוא המיוחד שבאחיך, על דרך שפירשו רבות. נו ז''ל (תרגום יונתן בראשית כ''ו י') באומרו כמעט שכב אחד העם שרצונו לומר אחד המיוחד שהוא מלך העם, ואומרו באחד שעריך להעיר אליו שהוא מיוחד שבסנהדרין שאין כמוהו מורה כאומרו (ישעי' י''א) ושפט בצדק וגו' ולא למראה עיניו ישפוט וגו' אלא והריחו ביראת ה', ופירוש שעריך על דרך אומרו (דכרים כ''ה ז') ועלתה יבמתו השערה ואומרו בארצך להעיר כי הורתו ולידתו בארץ ישראל הקדושה:

או ירצה על זה הדרך אביון באחד שעריך על פי דבריהם ז''ל שאמרו בם' הזוהר (זוהר חדש פ' נח) וז''ל אי חדא קהילא או חדא כנישתא יתערון בתיובתא מיד אתי בן דוד ע''כ, ומעתה אביון הוא תאב בדבר זה שהוא אחד שעריך שזה יספיק למלאות תאותו לבא ברינה, ואומרו בארצך העיר מקום תאותו היא ארץ הקדושה אשר ה' אלהיך נותן לך שהוא תאב מתי תפקד העיר היונה (צפני' ג') חמדת הלבבות, ויצו ה' לכל איש ישראל שלא יאמץ את לבבו וגו' אלא יתחזק בכל עוז ותעצומות למלאות חשק האחד המיוחד, כי באמצעות מעשה בני אדם ובפרט במצות הצדקה דכתיב (ישעי' נ''ד) בצדקה תכונני, וגמר אומר מאחיך האביון פירוש מסיבת אחיך האביון הידוע שיעריך אדם בדעתו שהמעשה הוא לתכלית דבר זה של משיח ה' שמו חיים
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
 
The month of Elul is the month of reckoning. In the material world, if a businessman is to conduct his affairs properly and with great profit, he must periodically take an accounting and correct any deficiencies... Likewise in the spiritual avoda of serving G-d. Throughout the year all Israel are occupied with Torah, Mitzvot and (developing and expressing) good traits. The month of Elul is the month of reckoning, when every Jew, each commensurate with his abilities, whether scholar or businessman, must make an accurate accounting in his soul of everything that occurred in the course of the year. Each must know the good qualities in his service of G-d and strengthen them; he must also be aware of the deficiencies in himself and in his service, and correct these. Through this excellent preparation, one merits a good and sweet year, materially and spiritually.
1
Add a comment...

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
1
1
Ronnie Rendel's profile photo
Add a comment...

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
 
In Torah-study the person is devoted to the subject that he wishes to understand and comes to understand. In davening the devotion is directed to what surpasses understanding.

In learning Torah the Jew feels like a pupil with his master; in davening - like a child with his father.
1
Add a comment...

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
 
להיות תמים בעבודתו ית' עבודה תמה, [ועיקר שלא לשכוח הדברים] ללמוד בכל יום שיעור מוסר הן רב הן מעט. ולראות תמיד לדבק את עצמו במדות טובות והנהגות ישרות, ושלא להניח שום יום מעשיות מצוה בו הן קלה הן חמורה, וסימנך הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, פי' זהיר מלשון והמשכילים יזהירו <כזוהר>, ר"ל הנשמה תאיר ותזהיר ממצוה קלה כבחמורה, כי רחמנא לבא בעי.
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
 
כשישים אל לבו שזאת התורה והמצוות הגשמים אשר לפנינו יסודתם בהררי קדש עליון והן בחינת ישרים שאור אין סוף ב"ה ממש נגלה בהם למטה כמו למעלה שאין שם הסתר פנים על אור ה' וקדושתו. 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
 
וכן בעבודה אחר התשוקה והצמאון אשר יעורר האדם באהבת בכל לבבך זאת ישים טל ליבו כי הדברים הן דברי תורה ומצוות הן הם אשר אנכי ממש מתוך ולא בבכינת שם כבוד מלכותו בבחינת ממלא כל עלמין לבד שהוא בחינת שם ולא בחינת עצמיות. 
 ·  Translate
1
Add a comment...
Have him in circles
155 people
Scott Silverstone's profile photo
Royal Engraving's profile photo
Yossi Cadaner's profile photo
Aaron H.  Bennish's profile photo
Dave Bloom's profile photo
Moshe Kruger's profile photo
brian trappler's profile photo
Jonathan Baker's profile photo
Julius Phillip's profile photo

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
1
1
Ronnie Rendel's profile photo
Add a comment...

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
 
להיות עולם הזה הוא עולם השפל ע"כ ברא אלקים את האדם שהוא נר הוי' נשמת אדם להאיר את העוה"ז... והיינו ע"י ק"ש ותפלה שיאיר שם הוי"ה בלבו ע"י שיתפעל מקרב איש ולב עמוק וזהו ענין ברוך אתה הוי"ה כו'
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
 
I guess it's not just comedy! It was prophesy.
1
Add a comment...

Ronnie Rendel

Shared publicly  - 
 
 
How Amazon receives inventory. Just think of the magnitude of this activity.

http://bit.ly/1JXxGo9
20 comments on original post
1
Add a comment...
People
Have him in circles
155 people
Scott Silverstone's profile photo
Royal Engraving's profile photo
Yossi Cadaner's profile photo
Aaron H.  Bennish's profile photo
Dave Bloom's profile photo
Moshe Kruger's profile photo
brian trappler's profile photo
Jonathan Baker's profile photo
Julius Phillip's profile photo
Education
  • Northwestern University
    2001
Basic Information
Gender
Male
Story
Tagline
Moshiach Now!
Introduction
OK, so I'm crazy...  crazy about Moshiach that is.  

Heck, I think people waking up in the morning doing their routine, and passing from this world without considering any meaning to it are the crazy ones.

I also love business.  Not because it's cool (and business is cool), but because business is (or should be) the science and art of "making money" - literally creating value and wealth from nothing.

Considering that money buys life (just ask anyone that doesn't have any), I think making money is pretty important.  And the Torah thinks so too.

But, as always, it's got to be for the right reason.  Those who can - should.  And those who have should share with others.  That's Moshiach.
Work
Employment
  • SeaNet Technologies
    present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Brooklyn