Profile cover photo
Profile photo
Róbert Bános
43 followers
43 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Poponáhľajte sa s vymožením svojej pohľadávky, po novom roku môže byť už neskoro.
Add a comment...

Post has attachment
Teší nás, že radíme i podnikateľom a e-shopom na Bizniswebe :)!
Dnes 20 krokov o tom, ako vytvoriť bezchybné obchodné podmienky...
Add a comment...

Post has attachment
Ani sychravé jesenné počasie nám nezabráni informovať vás o novinkách vo svete legislatívy ;) Staňte sa aj Vy odberateľom našich právnych noviniek a buďte vždy o krok vpred!
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Add a comment...

Môže exekútor zrážať zo mzdy aj manželovi?

Otázka z poradne:

Dobry deň.Prosím o radu. Dnes mi prisiel dopis od exekutora o zrazkach so mzdy.Podla uvedenych cisel som zistila,ze je to ta ista exekucia,ktora sa uz zrazkami so mzdy strhava manzelovi a nie málo.Zo 700 eur mu ostava 400.Ako je možné,že idú jednu exekúciu ktora sa vcas,v riadnej sume platí strahavat dvom ľuďom? Má na to právo?

Odpoveď

Dobrý deň, v zmysle § 143 OZ v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka. To znamená, že aj mzda niektorého z manželov do BSM patrí. Pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Preto je dôležité uvedomiť si, či pohľadávka manžela vznikla za trvania manželstva a možno ju teda uspokojiť aj z BSM alebo vznikla ešte pred manželstvom. Vo všeobecnosti však platí, že exekútori vydávajú exekučné príkazy len na meno povinných, teda proti tým, proti komu sa exekúcia vedie. To znamená, že by exekútor nemal žiadať o strhávanie manželovho dlhu z Vašej výplaty. Avšak ak ste boli  s Vaším manželom spoludlžník, v tom prípade exekútor môže strhávať peniaze aj z Vašej výplaty.
Add a comment...

Starostlivosť starých rodičov o vnučku a výživné

Otázka z poradne:

dobrý deň chcem sa opýtať, S rodičmi sa súdim o dcéru ktorú oni chcú do svojej starostlivosti. Dcéra mi bola pridelená súdnym rozhodnutím hneď po rozvode. Rodičia žiadajú súd aby im dcéru dal do starostlivosti ale súdne konanie o určení starostlivosti komu dcéru súd zverí ešte neprebehlo. V Predbežnom opatrení súd určil povinnosť aby som odovzdala dcéru do rúk starých rodičov aby dcéra neutrpela traumu z dvojitého sťahovania nakoľko ja sa zdržiavam v zahraničí. Súd mi ale neurčil povinnosť platiť zatiaľ žiadne výživné na dcéru. Som povinná platiť výživné aj keď mi súd výšku výživného neurčil? A je možné aby moji rodičia žiadali výšku výživného v sume 500€ keď môj mesačný príjem je 240€ a zahrnuli do výživného môjho terajšieho manžela ktorý s mojou dcéron nikdy ani nežil v spoločnej domácnosti a má vlastnú vyživovaciu povinnosť na svojho syna? Dcéra svojho bilologického otca má. Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň, podľa slovenských predpisov rodič je povinný platiť výživné na dieťa aspoň v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa. Zákon o rodine hovorí, že obaja rodičia sú povinní prispievať na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov a zároveň má dieťa právo podieľať sa na životnej úrovni svojich rodičov. Výživné má prednosť pred inými výdavkami rodičov dieťaťa. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť, ale hlavne skúma odôvodnené potreby dieťaťa. Pravdaže, ak Váš príjem je iba 240 EUR mesačne, súd pri určovaní výšky výživného na to prihliadne. Súdy pri rozhodovaní o výživnom obyčajne zohľadňujú aj príjem manžela povinného rodiča, v tomto prípade teda môže súd brať do úvahy aj príjem Vášho terajšieho manžela, pokiaľ žijete v spoločnej domácnosti. Taktiež sa zohľadňuje skutočnosť, že terajší manžel má ďalšiu vyživovaciu povinnosť na svojho syna.
Add a comment...

Výživné na dcéru po skončení školy

Otázka z poradne:

Dobrý deň ! Pán advokát, chcela by som sa spýtať dokedy je otec povinný platiť výživné na dieťa, ktoré má súdom určené, ak dcéra ukončila v máji strednú školu, má 19 rokov a doteraz sa nezamestnala?

Odpoveď:

Dobrý deň, podľa Zákona o rodine vyživovacia povinnosť trvá až do času, kým nie je dieťa schopné samo sa živiť. Nakoľko je každý jeden prípad individuálny, nedá sa presne a jednoznačne určiť, kedy tento moment nastane. Súd pri zrušení vyživovacej povinnosti vždy skúma, či dieťa je schopné samo sa živiť a zabezpečiť si tak svoje odôvodnené potreby. Ako advokát preto vždy odporúčam pripojiť k návrhu na zrušenie výživného  čo najviac dôkazov preukazujúcich skutočnosť, že dieťa je schopné zabezpečiť si svoje odôvodnené potreby. Pokiaľ však dcéra ukončila stredoškolské vzdelanie a nepokračuje ďalej v štúdiu na vysokej škole (alebo na nadstavbe) s dennou formou štúdia, je tu predpoklad zrušenia vyživovacej povinnosti. Pri zrušení takisto súd prihliadne na všetky subjektívne a objektívne okolnosti prípadu (vek, zdravotný stav dieťaťa, schopnosť zamestnať sa a vykonávať prácu, majetkové pomery atď). Pokiaľ súd prispeje k názoru, že Vaša dcéra má možnosť sa zamestnať na trhu práce, je pravdepodobné, že rozhodnutie o výživnom zruší. Podľa platného zákona vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom sa môže po predošlom zániku opätovne obnoviť. Takáto situácia by mohla nastať vtedy, keby dcéra napr. podala prihlášku na vysokú školu s dennou formou štúdia, a tým by pokračovala v príprave na budúce povolanie.
Add a comment...

Kúpna zmluva – spor o platnosť

Otázka z poradne:

Dobrý deň, uzavrela som zmluvu o budúcej kupnej zmluve kde ja ako predávajúca predávam nehnutelnosť byt s podlahovou plochou 59,3m2.Kupujúci sa zaviazal uzavrieť kúpnu zmluvu do xxxxxx, v zmluve bolo ošetrená aj zmluvná pokuta ak by od zmluvy odstúpil v sume 3500 eur , rovnako že týmto nie je dotknutý nárok na vymáhanie škody ktorú jedna strana sposobila inej zmluvnej strane. Budúci kupujúci si dal vyhotovit dva znalecké posudky k úveru...jeden bol na 55,64m2 a druhý 58,40m2. Dňa xxxx mi oznámil že odstupuje od zmluvy z tohoto dôvodu že podlahova plocha nekorešponduje s jeho znaleckými posudkami. Skutočný dôvod bol ten že mu neschválili uver v 100% výške dohodnutej sumy. To že 58,40m2 akceptuje oznamil aj realitnej kancelarii a následne podal žiadosť o úver. Kedže ja som sa v zmluve o buducej kupnej zmluve zaviazala že zaplatím za každý deň omeškania 33,- € ked nevypratam byt, uzavrela som zmluvu o prenajme bytu od  xxxxxxxxx..s 2-mesačnou výpovednou lehotou. Takže vznikla mi škoda 1200 eur. Možem žiadať o uplatnenie zmluvnej pokuty a náhrady vzniknutej škody ktorú zapríčinil kupujuci...podlahova plocha bytu bola stanovena 59,30 m2 zmluvou pri prevode vlastníctva ešte z r.1997, takto boli ustanovene plochy všetkých bytových jednotiek. Rozdiel 0,9m2 vznikol uplnou rekonštrukciou bytu kde bola aj zmena dispozicneho riešenie, vyrovnavanie stien, obmurovanie WC geberit, obmurovanie vetracej šachty pre zabudovanie pračky a pod. Podľa Vas uspel by na sude buduci kupujuci ak sam predložil dva rozdielne posudky a aj požiadal banku o uver na predmetny byt avšak tento mu nebol schvaleny v požadovanej sume.
sorrea
 
Odpoveď :
Dobrý deň, zmluvná pokuta patrí medzi zabezpečovacie prostriedky plnenia zmluvných povinností. Podľa § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka si môžu zmluvné strany dohodnúť pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu. Účastník, ktorý túto povinnosť poruší, je zaviazaný pokutu zaplatiť. Z toho vyplýva, že zmluvnú pokutu možno viazať len na porušenie zmluvnej povinnosti. Podľa § 48 ods. 1 Občianskeho zákonníka od zmluvy môže účastník odstúpiť, ak to ustanovuje zákon, alebo sa na tom účastníci dohodli. Odstúpenie od zmluvy je jednostranný právny úkon adresovaný druhej strane, ktorým sa ruší zmluvný záväzkovoprávny vzťah v okamihu, keď dôjde druhej strane. Ak ste sa ako zmluvné strany dohodli na platení zmluvnej pokuty pre prípad odstúpenia od zmluvy, musí byť takáto dohoda neplatná v tejto časti zmluvy, pretože neviaže zmluvnú pokutu na porušenie zmluvnej povinnosti, ale na výkon práva. 
Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok strany na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku odstúpenia od zmluvy. Zároveň Vám musím pripomenúť, že odstúpenie od zmluvy je možné iba v tých prípadoch, kedy to výslovne umožňuje zákon, napr. pri podstatnom porušení kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami, alebo v prípade, že jedna zo strán sa ocitla v omeškaní, alebo ak sa na možnosti odstúpiť od zmluvy strany medzi sebou dohodli v zmluve.
Píšete, že kupujúci odstúpil od zmluvy z dôvodu, že znalecký posudok, ktorý dal vystaviť on, nekorešponduje so znaleckým posudkom, ktoré Vám bolo spravené ešte v roku 1997. Rozdiel pri rozmeroch podľa pôvodného a nového znaleckého posudku je nepodstatný, a pri uzavretí budúcej kúpnej zmluvy ste vychádzali z pôvodného znaleckého posudku. Preto ak nesúhlasíte s odstúpením od zmluvy, môžete podať žalobu o určenie neplatnosti odstúpenia od zmluvy na súd, ktorý bude rozhodovať o platnosti alebo neplatnosti tohto jednostranného úkonu. Len platné odstúpenie od zmluvy môže spôsobovať právne účinky a teda aj jej samotné zrušenie.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded