The Kopf Birch DeUno Cajon: http://youtu.be/7Qt_jVh-_iU
Shared publicly