آموزش تمامی تنظیمات مرورگر Mozilla Firefox (قسمت پایانی) - آموزش تمامی تنظیمات مرورگر Mozilla Firefox (قسمت پایانی) در قسمت قبل این آموزش بخشی از تنظیمات مربوط به سربرگ Advanced را آموزش دادیم و اکنون به دنبال قسمت های بعدی آن می رویم… سربرگ دیگر بخش Advanced مربوط به بروز رسانی مرورگر Firefox آست. در این سربرگ تنظیمات و گزینه های مربوط به بروز رسانی و Update مرورگر وجود دارد. آموزش تمامی تنظیمات مرورگر Mozilla Firefox (قسمت پایانی) در بخش Automatically check for update... http://ow.ly/2POoGE
Shared publicly