هیچ‌کس مجبور نیست انسان بزرگی باشد، تنها انسان بودن کافی است!

-- آلبر کامو
Photo
Shared publiclyView activity