Българска Е-комерс Асоциация :

Основен приоритет на БЕА е да лобира за по-добри и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на елетронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.

Основните цели на БЕА са:

Да изгражда доверие у потребителите към електронната търговия и да я популяризира с цел конкурентноспособност и развитие на бизнеса.
Да създава и утвърждава професионални и етични стандарти сред членовете за обслужване на потребителите, повишаване сигурността на електронните магазини и електронните разплащания, повишаване ефективността на логистиката за електронната търговия.
Да въведе изисквания и да подпомага въвеждането на “марка за доверие” в електронната индустрия, като за целта си сътрудничи със съответните обществени и държавни органи в Бългaрия и по света.
Да лобира за по-добри и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на елетронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.
Да защитава общите професионални интереси и права на членовете на сдружението пред обществеността, държавните и обществени органи и институции в страната и чужбина.
Да извършва проучвания в областта на електронната търговия да публикува и разпространява резултатите от тях.
Да подпомага обучението на кадрите в индустрията.
Да развива и поддържа отношения с национални, регионални, европейски и международни организации в областта на електронната търговия.
Да споделя добрите практики.


За постигане на основните цели, БЕА извършва следните дейности:

Представлява членовете си пред държавните органи, обществени организации и фирми в България и по света и защитава техните права и професионални интереси.
Изразява и отстоява становища и подготвя предложения за законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на електронната търговия и осъществява контрол на тяхното изпълнение.
Създава професионален и етичен кодекс за членовете на организацията.
Участва в изготвянето на изисквания и подпомага въвеждането на марка за доверие в електронната индустрия съвместно с компетентните органи.
Извършва проучвания в областта на електронната търговия и разпространява резултатите от тях.
Организира делови срещи, форуми, симпозиуми, конгреси, курсове и семинари за професионална квалификация на кадрите в индустрията и други прояви в страната и чужбина.
Информира за добрите практики, новостите, тенденциите, промените и проблемите в областта на електронната търговия, електронната сигурност, разплащания и логистика.
Развива международна дейност, установява и поддържа контакти със сродни организации в страната, региона, Европа и света.
Сдружението може да извършва и всяка друга дейност, позволена от законите на страната за постигане на целите си.
Shared publiclyView activity