Profile

Cover photo
NoEalamInSL Sri Lanka
Attends commonsense
108 followers|81,979 views
AboutPostsPhotosYouTube+1's

Stream

NoEalamInSL Sri Lanka

Shared publicly  - 
 
වාසු ඒකාධිපති අගමැති රනිල් ගේ රෙදි ගලවයි!
 ·  Translate
1
Add a comment...

NoEalamInSL Sri Lanka

Shared publicly  - 
 
 #SriLanka Latest update #NugegodaRally exceeds 500,000 people! Watch live on You Tube. AsathSalley: If #NugegodaRally gets more than 5000 ppl I quit politics. එජනිස පොඩි පක්ෂ සංවිධානය කල මහින්ද නැවත ගෙන එන රැලියේ සජීව විකාශය: දිනූ නිදහස අනතුරක ජාතියේ අභියෝගය ජය ගැනීමට පෙළ ගැසෙමු! https://www.youtube.com/watch?v=x0z3DYeEkCM
 ·  Translate
10
Add a comment...

NoEalamInSL Sri Lanka

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
Here we go... This is why #MY3 Govt, especially #UNP wants #KarunaAmman to be punished. He knows secrets. He knows what Govt has done to welfare of Tamils in Sri Lanka. Karuna Amman is better than some of those UNP politicians. He is better than some of our Sinhalese Buddhists. He is better than those TNA politicians.. In the description the key points he made listed. Appalling secrets.
2
Add a comment...

NoEalamInSL Sri Lanka

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
#HillaryClinton who said "rape was used as a tack-tick of war in.. Sri Lanka... " must watch #TheInvisibleWar rapes of #USMilitary more than 20% women Marines are raped FULL MOVIE https://www.youtube.com/watch?v=b8i_WoaIyM4
1
Add a comment...

NoEalamInSL Sri Lanka

Shared publicly  - 
 
Let us listen to Galaboda Aththe Gnanasara Thero
https://www.youtube.com/watch?v=bhB0H0sOM08
 ·  Translate
1
Add a comment...

NoEalamInSL Sri Lanka

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
#SriLanka #Tamil #LTTE #Eelam terrorist's daughter #MIA or #MayaArulpragasam lives in #UK #USA needs to be rehabilitated. She is an ambassador to defeated #LTTE terrorists in Sri Lanka. Her violent songs brain wash people in peace loving civilized people in #EU #US #Canada #Australia.

If she wants to try #PresRajapaksa for war crimes that is because she lost her income. She lived on dead bodies of Tamil people selling war to Western countries. #PresRajapaksa finished the #Eelam war at a high cost for both Tamils and Sinhalese. After defeat of #LTTE in May 2009 not a single bomb blasted untill today (January 2015) and entire country is peaceful and enjoy democracy and freedom. MIA hardly knows Sri Lanka and she just wants her violent desires to be fulfilled through her violent songs and hatred interviews. In wars casualties are inevitable. MIA is being used by West to tarnish defeat of #LTTE terrorism in Sri Lanka. #LTTE ranked as number one terrorists in the world for its ruthlessness revealed in a research by CIA in 2008 (see FBI website 'Taming the Tamil Tigers' . "..No, its not Al Qaeda Hezbollah or Hamas... the Tamil Tigers are among the most dangerous and deadly extremists in the world.." http://www.fbi.gov/news/stories/2008/january/tamil_tigers011008)
1
Add a comment...
Have him in circles
108 people
Ruwan Janaka's profile photo
Shammie Uyanage's profile photo
najeep hkan's profile photo
Newstig Thangavelu's profile photo
RAVI KUMAR's profile photo
Lahiru Weerasinghe's profile photo
prabodhaya nirmana's profile photo
Ashaabul Badhr.M.U Kalmunai's profile photo
Ryan Taylor's profile photo

NoEalamInSL Sri Lanka

commented on a video on YouTube.
Shared publicly  - 
 
Dan thiyenne yahapalanye #My3 #GoodGovernance eke thawath poronduwak itu kirima. e thamayi janathawata wunu porondu itu nokarana janatha noyojithayin, deshapaalakyin, gedara yawana poronduwa. Asath Sally janathawata porondu unaa #NugegodaRally yata 5000k awoth deshapaalanayen samu ganna bawa. karunaakarala e poronduwa itu karana lesa Azath Sally ta balapam kirima තුලාව (justice) (thulawe) samajikayinge yuthu kama. Azath Salley: "if #NugegodaRally gets more than 5000 people, I quit politics" https://www.youtube.com/watch?v=1TNPyqStV_U
1
Add a comment...

NoEalamInSL Sri Lanka

Shared publicly  - 
 
#‎RyanGoodman‬ says ‪#‎GotabayaRajapaksa‬ be prosecuted for ‪#‎warcrimes‬. We say he is a hero. "The Man" who ended "war on terror" in ‪#‎SriLanka‬ should be rewarded by ‪#‎USA‬!
The U.S. should investigate the former defense secretary, who is an American citizen suspected of war crimes.
1
1
Danushi De Silva's profile photo
Add a comment...

NoEalamInSL Sri Lanka

Shared publicly  - 
 
The beginning of the end of ‪#‎PresRajapaksa‬ Govt. Ven. ‪#‎AthuraliyeRathana‬ Thera warns President ‪#‎MahindaRajapaksa‬
https://www.youtube.com/watch?v=0fj-2BFIVlM
1
Add a comment...
Story
Tagline
NoEamInSL (Blogspot,You Tube, Facebook) stands for 'No Eelam in Sri Lanka'. Use of Ealam instead Eelam is to avoid spam/violence filters. NoEalamInSL pseudonym used by an individual. 'Tamil Eelam' is the name of Northern & Eastern provinces of Sri Lanka which is falsely claimed as ' Tamil Homeland' for Sri Lankan Tamils by LTTE, a terrorist group representing eTamil ethnic minority in Sri Lanka. Sinhalese, Tamils, Muslims and other communities live in harmoney for centuries. Therefore, I reject the Tamil Eelam ideology of LTTE separatist terrorists for a independent Tamil Eelam state in Sri Lanka. I admire political leadership of President Mahinda Rajapaksa for eliminating terrorism in Sri Lanka. I admire military leadership of Gotabaya Rajapaksa and General Sarath Fonseka for combating ruthless LTTE terrorism effectively. (See here: LTTE attrocities). Sri Lankan security forces and police made sacrifices to protect civilians from LTTE terrorism. The determination to end suffering of citizens for three decades of LTTE terrorism was the secret behind all successful military victories. I favour for a multi-ethnic and multi-religious society. I disgust Hypercritic politicians in so colled civilized societies in west who supported separatist terrorism in Sri Lanka for geo-political interests. Adopted global counter terrorism strategies were violated by the very member states who initiated 'War Against Terror' at United Nations. The western states presurized Sri Lanka in the international community to bring ceasefire with LTTE terrorists during last stage of war while they were hunting their terrorists. They called our terrorists liberation fighters and supported for a negotiated settlement with terrorists. Civilian casualties in cross-fire were called as genocide and casualties by them were collatteral damage (wikileaks revealed how they murdered civiians according to Geneva convention). The adapated global policies on combating terrorism (2008) could hardly be implemented due to corrupted NGOs and human rights organizations, like HRW. Basically they (pro-terrorists) were constantly in clash with Sri Lanka. Human rights laws are used as weapons by pro-terrorist media Aljazeera, BBC, Channel-4 and UN officers accusing war crimes threatening to civil societies in Sri Lanka with deliberate lies agreed upon. Being a citizen of a third world country, I am proud of GOSL for taking daring attempt to combat terrorism. What super-powers do is repeating same mistakes from one conflict to another conflict as Russian President Putting criticises those super powers are well supported by the United Nations to commit crimes, invade with deffective resolutions and violating human rights laws and international laws. Those states are immuned to warcrimes investigations. Those butchers turn to third world countries to pursue warcrimes tribunals to to evade attention of IC and to white wash their own war crimes. That is the pathetic situation today we face and NoEalamInSL sheds some light to people to defend Sri Lanka from those thugs and thugs of our own.
Introduction
NoEamInSL (Blogspot,You Tube, Facebook) stands for 'No Eelam in Sri Lanka'. The use of Ealam instead Eelam is to avoid spam/violence filters. NoEalamInSL pseudonym used by an individual. 'Tamil Eelam' is the name of Northern & Eastern provinces of Sri Lanka which is falsely claimed as 'Tamil Homeland' for  Sri Lankan Tamils by LTTE, a terrorist group representing Tamil ethnic minority in Sri Lanka. Sinhalese, Tamils, Muslims and other communities live in harmoney for centuries.  Therefore, I reject the ideology of LTTE separatist terrorists for a independent Tamil Eelam state in Sri Lanka. I admire political leadership of President Mahinda Rajapaksa for eliminating terrorism in Sri Lanka. I admire military leadership of Gotabaya Rajapaksa and General Sarath Fonseka for combating ruthless LTTE terrorism effectively. (See here: LTTE attrocities). Sri Lankan security forces and police made sacrifices to protect civilians from LTT terrorism. The determination to end suffering of citizens for three decades of LTTE terrorism was the secret behind all successful military victories. I favour for a multi-ethnic and multi-religious society. I disgust Hypercritic politicians in so colled civilized societies in west who supported separatist terrorism in Sri Lanka for geo-political interests. Adopted global counter terrorism strategies were violated by the very member states who initiated 'War Against Terror' at United Nations. The western states presurized Sri Lanka in the international community to bring ceasefire with LTTE terrorists during last stage of war while they were hunting their terrorists. They called our terrorists liberation fighters and supported for a negotiated settlement with terrorists. Civilian casualties in cross-fire were called as genocide and casualties by them were collatteral damage (wikileaks revealed how they murdered civiians according to Geneva convention). The adapated global policies on combating terrorism (2008) could hardly be implemented due to corrupted NGOs and human rights organizations, like HRW. Basically they (pro-terrorists) were constantly in clash with Sri Lanka. Human rights laws are used as weapons by pro-terrorist media Aljazeera, BBC, Channel-4 and UN officers accusing war crimes threatening to civil societies in Sri Lanka with deliberate lies agreed upon. Being a citizen of a third world country, I am proud of GOSL for taking daring attempt to combat terrorism. What super-powers do is repeating same mistakes from one conflict to another conflict as Russian President Putting criticises those super powers are well supported by the United Nations to commit crimes, invade with deffective resolutions and violating human rights laws and international laws. Those states are immuned to warcrimes investigations.  Those  butchers turn to third world countries to pursue warcrimes tribunals to to evade attention of IC and to white wash their own war crimes. That is the pathetic situation today we face and NoEalamInSL  sheds some light to people to  defend Sri Lanka from those thugs and  thugs of our own.


(Russian President Puttin: " Use of force has become a steady trend in U.S. policy. During Clinton's era they bombed Yugoslavia and Belgrade. Bush invaded Afghanistan. Iraq was invaded under far-fetched false pretences, Liquidating an entire administration, including Sadam's children. And now its Libya's turn. It opens with a pretext to defend civilians. But its the civilians who die under the bombs during air strikes. Where is the logic and conscience here?! Both are absent. "21Mar2011Russia Today)
Basic Information
Gender
Male
Relationship
Single
NoEalamInSL Sri Lanka's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
Sri Lanka, General Debate, 69th Session
webtv.un.org

Address by His Excellency Mahinda Rajapaksa, Presidentat the general debate of the 69th Session of the General Assembly of the United Nation

Justice with Michael Sandel - YouTube
www.youtube.com

"Justice with Michael Sandel", a playlist created by Harvard

YouTube - People Need No Revolution, When Government has the Resolution....
www.youtube.com

Account makenAanmelden. Home. BladerenUploaden. Hallo, dit is geen commerciële onderbreking. Je gebruikt een verouderde browser die niet mee

Oneday Democracy Overpower Injustice, Thuggery - Hamada Niyan Ekada Wahi...
www.youtube.com

MP (UNP) HARIN FERNANDO 0:52හැම දා නියන් එකදා වැහි වලාවන්. හැමදාම නියන් එක දා වැහි වලාවන් වලට සියලු දේ යටපත් වෙනවා. A drought will http://ww

NoEalamInSL: Do Not Ban Innocence of Muslims-Muhammad Movie
noealaminsl.blogspot.nl

We say 'No' to ban controversial Islam film "Innocence of Muslims". Dear Muslim brothers and sisters, watch this film with love in your hear

Inside the U.S. Embassy
www.youtube.com

The U.S. Ambassador launches a new interactive initiative titled 'Inside the U.S. Embassy'

"Liberate Kelaniya, like Libertation of North"- People. "Hands off Mervy...
www.youtube.com

A large group of govt politicians (12 of 14 UPFA councilors) has stood up against corruption and thuggery of anti-social Government Minister

NoEalamInSL: The Pitfall of Morality: Images of Buddhist Temples on Clot...
noealaminsl.blogspot.com

A Sri Lankan court recently charged a bond of Rs 1 million (Approx. € 6250) each of two persons who sold T-shirts with images of Kandy Templ

YouTube - Balumgala 2011-10-28 Budu putha
www.youtube.com

Account makenAanmelden. Home. BladerenUploaden. Hallo, dit is geen commerciële onderbreking. Je gebruikt een verouderde browser die niet mee

YouTube - MP Dayasiri removed from Parliament for revealing crimes. MP ...
www.youtube.com

Account makenAanmelden. Home. BladerenUploaden. Hallo, dit is geen commerciële onderbreking. Je gebruikt een verouderde browser die niet mee

NoEalamInSL: The New World Terrorism by US-EU: Regime Change
noealaminsl.blogspot.com

CNN (Feb 4, 2012) reports "U.N. Ambassador Susan Rice says the U.S. is disgusted that some countries are holding up a resolution condem

NoEalamInSL: General Sarath Fonseka: Resignation
noealaminsl.blogspot.com

General Sarath Fonseka: Resignation. His Excellency the President Through the Secretary, Ministry of Defence, Public Security, Law and Order

Men are beaten up by women in train, India- travelling in women compartm...
www.youtube.com

Socrates said: Once made equal to man, Woman becomes his superior. Male travellers were beaten up by women and women constables for travelli

YouTube - Krisna Saravanamuttu on Tamil Sovereignty Cognition
www.youtube.com

Account makenAanmelden. Home. BladerenUploaden. Hallo, dit is geen commerciële onderbreking. Je gebruikt een verouderde browser die niet mee

YouTube - 'NATO bombed Libya back into Stone Age'
www.youtube.com

Criar contaFazer login. Home. ProcurarEnviar. Ei, você, isso não é uma interrupção comercial. Você está usando um navegador desatualizado, a

NoEalamInSL: M.I.A. Flips Middle Finger at Super Bowl 2012
noealaminsl.blogspot.com

06 Feb 2012. M.I.A. Sri Lankan born Tamil singer is notorious for her violent singing and promotin of violence. She raised her middle finger

Stand Up For Democracy, Injustice. Citizens - Not Subjects Ven Maduluwaw...
www.youtube.com

අධිකරණය දේශපාලනය කරනවානම,දේශපලනිකරණය වෙලා නම් අපට යුක්තිය සොයාගෙන කොහාටද යන්න තියෙන්නේ? යුක්තිය සොයාගෙන අපට යන්න එන්න තැනක් නැ. මිනීමැරුම් න

Rehabilitated former LTTE carder sings a Sinhala Song "Hanthanata Payana...
www.youtube.com

Link to this video: http://www.youtube.com/watch?v=CTSEBnryBOw He belonged to the most ruthless terrorist organization "Tamil Tigers" (LTTE)

India Responsible for Dividing Sri Lanka, Training LTTE Terrorists - JR ...
www.youtube.com

In 1985, during an Interview with BBC former President of Sri Lanka MR. J R Jayawardene says that India is training Tamil Tigers (LTTE terro

NoEalamInSL: Sunny Side of Sex: India
noealaminsl.blogspot.com

Sunny Side of Sex: India. In the four-part series, "Sunny Side of Sex" Sunny Bergman travels around the world over the boundaries