അഭിനന്ദനങ്ങള്‍  . പരംവൈഭവം നേതുമേതത് സ്വരാഷ്ട്രം . അതയിരിക്കട്ടെ നരേന്ദ്ര ഭായി ഒരു സ്വയം സേവകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ അങ്ങയുടെ കര്‍ത്തവ്യം . 
Photo
Shared publiclyView activity