Shared publicly  - 
3
Hải Đặng's profile photo
 
đừng bao giờ tranh luận với những thằng ngu, vì chúng sẽ kéo bạn xuống cùng cấp với chúng, và hạ bạn bằng kinh nghiệm

hohohoho, câu nói kinh điển
Translate
Add a comment...