Profile cover photo
Profile photo
บริษัท เอ็นแอนด์เคแอคเคาท์ติ้ง จำกัด Accounting Services in Thailand
7 followers -
N&K บริการบัญชี รับจดบริษัท จัดการภาษี
N&K บริการบัญชี รับจดบริษัท จัดการภาษี

7 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has shared content
ยึดทรัพย์เพื่อชำระภาษี(ไม่)ได้...เพราะ(ไม่)ใช่ กรรมสิทธิ์ของผู้ค้างภาษี

ภาษีอากรนับว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่รัฐเรียกเก็บจากผู้มีรายได้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และถือเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากผู้มีรายได้ใดไม่เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระแล้ว จะถือว่าผู้มีรายได้นั้นเป็นผู้ค้างชำระภาษี และเพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้างมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง...

ปัญหา คือในกรณีที่สามีภรรยาได้ทำข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินท้ายทะเบียนหย่า โดยคู่หย่าฝ่ายชายยินยอมยกที่ดินและบ้านซึ่งเป็นสินส่วนตัวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่หย่าฝ่ายหญิงแต่คู่หย่าฝ่ายหญิงยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์กรมสรรพากรจะมีอำนาจยึดที่ดินและบ้านดังกล่าวมาขายทอดตลาดเพื่อนำมาชำระหนี้ค่าภาษีของฝ่ายชายที่ค้างชำระภายหลังจากทำบันทึกท้ายทะเบียนหย่าดังกล่าวได้หรือไม่? ...

ยึดทรัพย์เพื่อชำระภาษี(ไม่)ได้...เพราะ(ไม่)ใช่ กรรมสิทธิ์ของผู้ค้างภาษี

ภาษีอากรนับว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญที่รัฐเรียกเก็บจากผู้มีรายได้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และถือเป็นหน้าที่ของผู้มีรายได้ที่จะต้องเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากผู้มีรายได้ใดไม่เสียภาษีภายในเวลาที่กำหนดให้ชำระแล้ว จะถือว่าผู้มีรายได้นั้นเป็นผู้ค้างชำระภาษี และเพื่อให้ได้รับชำระภาษีอากรค้างมาตรา ๑๒ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดให้อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดเสียภาษีอากรหรือนำส่งภาษีอากรได้ทั่วราชอาณาจักร โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง...

ปัญหา คือในกรณีที่สามีภรรยาได้ทำข้อตกลงแบ่งทรัพย์สินท้ายทะเบียนหย่า โดยคู่หย่าฝ่ายชายยินยอมยกที่ดินและบ้านซึ่งเป็นสินส่วนตัวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่หย่าฝ่ายหญิงแต่คู่หย่าฝ่ายหญิงยังไม่ได้นำไปจดทะเบียนเพื่อเปลี่ยนกรรมสิทธิ์กรมสรรพากรจะมีอำนาจยึดที่ดินและบ้านดังกล่าวมาขายทอดตลาดเพื่อนำมาชำระหนี้ค่าภาษีของฝ่ายชายที่ค้างชำระภายหลังจากทำบันทึกท้ายทะเบียนหย่าดังกล่าวได้หรือไม่?

ดังเช่นคดีปกครองที่นำมาเล่าสู่กันฟังในคอลัมน์นี้เป็นกรณีที่กรมสรรพากร(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑)ได้ออกประกาศให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของนาย จ.(คู่หย่าฝ่ายชาย)ซึ่งค้างชำระภาษีอากร ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๔๗

ผู้ฟ้องคดี(คู่หย่าฝ่ายหญิง)จึงคัดค้านว่าทรัพย์สินที่สั่งยึดเป็นของผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ของนาย จ.และเหตุที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อให้ตนเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เพราะจะต้องชำระหนี้จำนองให้เสร็จสิ้นก่อน(ตามข้อตกลง)
อีกทั้งหนี้ค้างชำระค่าภาษีอากรเป็นของนาย จ.ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่ได้จดทะเบียนหย่ากันแล้ว

แต่สำนักงานสรรพากรภาค ๑๑(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)โต้แย้งว่าทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเป็นการได้มาโดยนิติกรรมซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เมื่อยังไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงยังไม่บริบูรณ์ และไม่อาจยกเป็นข้อต่อสู้กับกรมสรรพากรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้

ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศการยึดทรัพย์สินดังกล่าว

ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อนาย จ.ได้ที่ดินมาโดยบิดายกให้โดยเสน่หาในระหว่างสมรสที่ดินจึงเป็นสินส่วนตัวของนาย จ.ตามมาตรา ๑๔๗๑(๓)แห่ง ป.พ.พ.ส่วนบ้านซึ่งอยู่บนที่ดินแปลงดังกล่าว
เมื่อผู้ฟ้องคดีและนาย จ.ได้ร่วมกันปลูกสร้างขึ้นเพื่อใช้อยู่อาศัยร่วมกัน โดยขณะนั้นยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันจึงเป็นกรรมสิทธิ์รวมอันเกิดจากการทำมาหาได้ขณะอยู่กินฉันสามีภริยา เป็นทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีและนาย จ.ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรสจึงเป็นสินส่วนตัว จากนั้นนาย จ.และผู้ฟ้องคดีได้นำที่ดินและบ้านไปจำนองกับธนาคาร และต่อมาบุคคลทั้งสองได้จดทะเบียนหย่ากัน โดยนายทะเบียนอำเภอได้บันทึกข้อตกลงตามที่ผู้ฟ้องคดีกับนาย จ.ตกลงกันว่าทรัพย์สินมีบ้านพักอาศัยหนึ่งหลังพร้อมที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างจำนองกับธนาคารให้คู่หย่าฝ่ายหญิงรับภาระชำระหนี้ต่อธนาคารทั้งหมดและคู่หย่าฝ่ายชายยินยอมยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของคู่หย่าฝ่ายหญิงแต่เพียงผู้เดียว

บันทึกดังกล่าวมิใช่สัญญาให้ทรัพย์สิน จึงมิได้ตกอยู่ในบังคับของมาตรา ๕๒๕ แห่ง ป.พ.พ.แต่เป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินในการหย่าขาดจากการเป็นสามีภริยากันและเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งทรัพย์สินท้ายการจดทะเบียนหย่าจึงเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยาตามมาตรา ๑๕๓๒(ก)แห่ง ป.พ.พ.และย่อมมีผลผูกพันตามกฎหมายที่ดินและบ้านจึงกลายเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ฟ้องคดีโดยชอบแล้ว

แม้การได้มาซึ่งที่ดินและบ้านของผู้ฟ้องคดีจะมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ก็มีผล
เพียงให้การได้มานั้นไม่บริบูรณ์เท่านั้น มิได้เป็นโมฆะหรือถือว่าไม่ได้สิทธิเลย และย่อมยกขึ้นอ้างหรือบังคับคู่กรณีให้ปฏิบัติตามสัญญาได้ ส่วนการยกขึ้นอ้างกับบุคคลภายนอกนั้น หากบุคคลภายนอกได้รับโอนโดยสุจริตและ
เสียค่าตอบแทน ก็มีสิทธิดีกว่า

เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับโอนที่ดินและบ้านมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ โดยต้องรับภาระหนี้จำนอง อีกทั้งได้ติดต่อกับธนาคารเพื่อขอให้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่ยังติดขัดเรื่องค่าไถ่ถอนจำนอง
ส่วนกรมสรรพากรเป็นเจ้าหนี้ค่าภาษีอากรของนาย จ.ที่ค้างชำระในปี ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นบุคคล
ผู้อยู่ในฐานะ อันจะให้จดทะเบียนสิทธิได้อยู่ก่อนกรมสรรพากร และกรมสรรพากรก็มิได้เป็นผู้รับโอนโดยสุจริตและได้เสียค่าตอบแทนโดยสุจริต

เมื่อบ้านและที่ดินมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของนาย จ.ผู้ค้างชำระค่าภาษีกรมสรรพากรจึงไม่มีอำนาจที่จะออกคำสั่งยึดทรัพย์เพื่อนำมาชำระหนี้ค่าภาษีอากรได้พิพากษาให้เพิกถอนประกาศที่ให้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว


อ่านเพิ่มเติม http://www.komchadluek.net/news/scoop/281193#nandk รับทำบัญชี
Add a comment...

Post has attachment
สงสัย ได้เงินภาษีคืนหรือจ่ายเพิ่ม ควรดีใจกว่ากัน?
ท่านผู้อ่านคงยื่นภาษีประจำปี 2559 เรียบร้อยแล้วนะครับ บางท่านก็ได้รับเงินภาษีคืน บางท่านก็ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม แล้วการได้เงินคืนหรือจ่ายเพิ่มอย่างไหนเราควรดีใจกว่ากัน? และทำอย่างไรถึงจะได้คืนหรือจ่ายเพิ่ม? วันนี้เรามาไขข้อสงสัยเพื่อจะได้วางแผนภาษีในปีต่อไปได้อย่างตรงใจที่สุดครับ
Add a comment...

Post has attachment
ถึงเวลายกเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อเสนอที่จะปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เงียบไปอีกครั้งหลังจากถูกต่อต้าน
ส่วนการปรับเปลี่ยนระบบภาษีโดยรัฐบาลนี้ จะไม่มีเกิดขึ้นแน่นอน เพราะคงอีกไม่นานจะมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง หากหวังจะให้รัฐบาลใหม่ทำอะไรแบบยกเครื่องเกี่ยวกับเรื่องภาษีมีโอกาสผิดหวังสูงเช่นกัน แต่จะยังไม่ฟันธงว่ารัฐบาลใหม่จะได้แต่พูดเช่นรัฐบาลนี้และที่ผ่าน ๆ มาแล้วไม่ทำอะไรอย่างมีนัยสำคัญ หลังประกาศเมื่อเข้ารับอำนาจ ว่าจะพัฒนาประเทศไปตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
...
http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/640940
Add a comment...

Post has attachment
สิ่งที่ผู้ประกอบการมือใหม่ ต้องรู้! ก่อนการจัดตั้งบริษัท
หากใครที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ หลายคนคงยังไม่เข้าใจขั้นตอน ในเรื่องของ การจัดตั้งบริษัท ที่ไม่ว่าจะเป็น ข้อพิจารณาในการจัดตั้งหรือแม้กระทั่ง การจดทะเบียนบริษัท ซึ่งในความหมายนั้นมีขั้นตอนการเป็นมาอย่างไร แล้วทำไมเราจึงควรที่จะจัดตั้งบริษัทจำกัด ? วันนี้ TERRA BKK มีคำตอบให้กับคนที่กำลังคิดริเริ่มที่จะลงทุนการค้าเพื่อดำเนินธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและข้อกำหนดในการจัดตั้งบริษัทจำกัด
http://money.sanook.com/461201/#บริการจดบริษัท
Add a comment...

Post has attachment
ญี่ปุ่นมั่นใจไทยเป็นฐานซัพพลายเชน เตรียมดันความร่วมมือ CLMV รับอุตสาหกรรมขยายตัว
Add a comment...

Post has attachment
โปรโมชั่นถึง 31 มีนาคมนี้ค่ะ
‼️จดบริษัท
‼️จดภาษีมูลค่าเพิ่ม
‼️ขึ้นทะเบียนนายจ้าง
http://www.nandkaccounting.com/
Photo
Add a comment...

Post has attachment
แนะวางแผนรับโครงสร้างภาษีใหม่ ปี2560
นักวางแผนการเงินแนะเริ่มวางแผนภาษีตั้งแต่ต้นปี คำนวณสิทธิลดหย่อนภาษีใหม่ หลังโครงสร้างภาษีปี 2560 ทำให้เสียภาษีลดลง.... อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/economy/finance/478678
Add a comment...

Post has attachment
ข้อควรระวังการยื่นภาษีปี 59
จุดแรกคือ ช่อง “เงินได้พึงประเมินที่ได้ใช้สิทธิเลือกเสียภาษี โดยไม่ต้องนำมาคำนวณภาษีกับรายได้อื่น (เพื่อนำไปเป็นฐานในการคำนวณซื้อหน่วยลงทุนใน RMF หรือ LTF)” ซึ่งเป็นช่อง.... อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/economy/financial/478728
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded