Profile cover photo
Profile photo
Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
pomagamy w naprawianiu państwa
pomagamy w naprawianiu państwa
About
Posts

Post has attachment
Pomoc w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników wymaga naprawy

Fikcyjne zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wymuszanie przez pracodawcę zwrotu części wynagrodzenia pracownika, fałszowanie orzeczeń o niepełnosprawności i oświadczeń przez pracodawców to zjawiska obserwowane na rynku pracy. Jednocześnie prawo nie pozwala Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na skuteczne kontrolowanie publicznych pieniędzy przeznaczonych na wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom. Takie są główne ustalenia NIK, dotyczące dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych przez PFRON.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/pomoc-w-zatrudnianiu-niepelnosprawnych.html
Add a comment...

Post has attachment
Seniorzy bez opieki / NIK o usługach opiekuńczych świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania

Prawie 20 procent gmin w Polsce nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków. Tymczasem jest to najmniej kosztowna dla samorządów forma pomocy seniorom. Problemem pozostaje brak określonych standardów takiej opieki, a co za tym idzie brak możliwości oceny jakości świadczonych usług. W 2016 r. opieką domową w skali kraju objęto nieco ponad 1 proc. seniorów powyżej 60. roku życia.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/seniorzy-bez-opieki.html
Add a comment...

Post has attachment
Jak Europa może walczyć z bezrobociem wśród młodzieży – pytanie trudne nie tylko dla kontrolerów

Bezrobocie młodzieży to jedno z priorytetowych wyzwań dla większości państw UE i unijnych instytucji. W 2016 r. zatrudnienia nie mogło znaleźć ponad 4 mln młodych Europejczyków. Wciąż wysoki pozostaje także odsetek młodych ludzi dotkniętych długotrwałym bezrobociem. Europejskie najwyższe organy kontroli przedstawiają właśnie wspólny raport na ten temat. Większa adekwatność i aktualność są potrzebne jeśli rządowe i samorządowe programy mają rzeczywiście wspierać młodych ludzi we wkraczaniu na rynek pracy.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/jak-europa-moze-walczyc-z-bezrobociem-wsrod-mlodziezy-pytanie-trudne-nie-tylko-dla-kontrolerow.html
Add a comment...

Post has attachment
Praca w NIK - zgłoszenia do 16 lipca

Trwa nabór na stanowiska kontrolerów do jednostek organizacyjnych NIK. Izba poszukuje kandydatów do pracy zarówno w Warszawie jak i w całym kraju. Oferowane są różne stanowiska - od inspektora kontroli państwowej po głównego specjalistę kontroli państwowej. Możliwość pracy w Najwyższej Izbie Kontroli to prestiż i satysfakcja ze służby państwu.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/praca-w-nik-zgloszenia-do-16-lipca.html
Add a comment...

Post has attachment
Zużyte baterie poza kontrolą / NIK o systemie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami

Nie stworzono spójnego i skutecznie działającego systemu gospodarowania zużytymi bateriami. Firmy zbierające je są praktycznie poza kontrolą i nadzorem inspekcji środowiska. Dlatego nie wiadomo, jaki jest rzeczywisty poziom odzyskiwania ich w Polsce. Brakuje także skutecznych kampanii zachęcających do segregowania zużytych baterii, ale też dogodnie zlokalizowanych punktów, gdzie można je oddać.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zuzyte-baterie-poza-kontrola.html
Add a comment...

Post has attachment
Gminy niewystarczająco dbają o cenne przyrodniczo obiekty, chociaż są do tego zobowiązane. Część z nich nie podejmuje żadnych działań, aby zabezpieczyć i właściwie oznakować pomniki przyrody czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Lokalnych form ochrony przyrody nie zabezpiecza w odpowiedni sposób także prawo miejscowe. Ponadto nie wiadomo gdzie dokładnie, ani ile cennych przyrodniczo obiektów znajduje się w naszym kraju. Występują bowiem istotne różnice w danych pomiędzy centralnym rejestrem, regionalnymi rejestrami i GUS.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/lokalne-formy-ochrony-przyrody.html
Add a comment...

Post has attachment
Zaniedbane surowce strategiczne

Polska, choć jest liczącym się na świecie producentem miedzi oraz srebra i krajem zasobnym w złoża surowców metalicznych, chemicznych, skalnych oraz surowców energetycznych, od lat nie ma jasno określonej polityki surowcowej państwa. Rzetelne prace nad tym dokumentem na dobre ruszyły właściwie dopiero w 2016 roku. Konsultacje mają zakończyć się w II połowie tego roku. Jest to istotne, ponieważ obecny - niski poziom zagospodarowania posiadanych złóż jest jedną z konsekwencji wieloletniego rozproszenia kompetencji i przepisów oraz braku wykazu i planów wykorzystania złóż kopalin o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zaniedbane-surowce-strategiczne.html
Add a comment...

Post has attachment
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski przedstawił na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2017. NIK oceniła wykonanie pozytywnie. W związku z tym Kolegium Izby podjęło uchwałę, w której wyraziło pozytywną opinię w sprawie udzielenia Radzie Ministrów absolutorium za 2017 r.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wykonanie-budzetu-panstwa-w-2017.html
Add a comment...

Post has attachment
Pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym nie dla pokrzywdzonych

Ministerstwo Sprawiedliwości nie zapewniło adekwatnej i skutecznej pomocy ofiarom przestępstw. Resort nie dysponował podstawowymi danymi m.in. o liczbie pokrzywdzonych, liczbie postępowań karnych, w których występowali pokrzywdzeni, czy liczbie przestępstw uprawniających do ubiegania się o kompensatę. NIK zwraca uwagę, że na rzeczywistą pomoc z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym trafiały stosunkowo niewielkie sumy - z 385 mln zł, które wpłynęły na Fundusz w 2016 roku, na bezpośrednią pomoc ofiarom przestępstw wydano jedynie 16 mln zł. Sytuacji nie poprawiły nowe przepisy wprowadzone w 2017 r., które znacząco rozszerzyły zakres zadań Funduszu o przedsięwzięcia niezwiązane z pomocą pokrzywdzonym. Może to skutkować dalszym ograniczeniem realizacji podstawowych zadań, czyli pomocy ofiarom przestępstw i ich rodzinom.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym.html
Add a comment...

Post has attachment
Współpraca z rodzicami może być impulsem rozwoju szkoły / NIK o współpracy szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych

Szkoły nie wykorzystują wszystkich możliwości by wzbogacić działalność wychowawczą. Pozycja rad rodziców jest wciąż słaba, a gromadzone przez nie pieniądze, nie zawsze są przeznaczane na działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły - wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli. Ponadto programy wychowawcze w niektórych szkołach w latach 2014-2017 były powielane schematycznie w niezmienionej formie i treści. Zdaniem NIK kuratorzy oświaty powinni objąć większym nadzorem proces opracowywania i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach, a dyrektorzy szkół corocznie je aktualizować.

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/wspolpraca-z-rodzicami-moze-byc-impulsem-rozwoju-szkoly.html
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded