Profile cover photo
Profile photo
MR Biuro Rachunkowe Wrocław
4 followers -
MR Biuro Rachunkowe Wrocław
MR Biuro Rachunkowe Wrocław

4 followers
About
Posts

Post has attachment
Zapraszamy do skorzystania z Naszych usług. Świadczymy usługi księgowe dla firm z Wrocławia.
Add a comment...

Post has attachment
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Usługi księgowe dla firm w Wrocławia i okolic.
Każdy rodzaj ewidencji księgowej bez względu na wielkość firmy.
Add a comment...

Zmiany do VAT przyjęte przez rząd
Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 25 października br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Projekt nowelizacji zawiera rozwiązania, które mają przyczynić się do ograniczenia nadużyć w podatku od towarów i usług oraz spowodują uszczelnienie systemu jego poboru, a w efekcie doprowadzą do zwiększenia wpływów z VAT.

Przewidziano rozszerzenie stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia (gdy to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT) na transakcje, których przedmiotem będą: określone usługi budowlane, procesory, niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny.

Zmieniono zasady dokonywania zwrotu VAT w terminie 25 dni. Zaproponowano m.in. że jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowej weryfikacji, naczelnik urzędu skarbowego w drodze postanowienia będzie mógł przedłużyć termin zwrotu podatku do czasu zakończenia tej weryfikacji.

Wprowadzono także ograniczenia w stosowaniu kwartalnych rozliczeń VAT. Nadal z tej formy rozliczeń będą mogły korzystać tylko małe przedsiębiorstwa, tj. podatnicy podatku VAT, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 mln euro w poprzednim roku podatkowym.

Zakłada się elektroniczne składanie deklaracji VAT. Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2017 r. dla podatników:

zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE,

będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia,

obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony dla pozostałych podatników VAT.

Ponadto zaproponowano obowiązek elektronicznego składania informacji podsumowujących, wyłącznie za okresy miesięczne.

Wskazano też przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT.

Proponuje się także sankcje podatkowe za nierzetelne rozliczanie podatku VAT. W przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego lub zawyżenia kwoty zwrotu podatku oraz niewpłacenia należnego zobowiązania w sytuacji niezłożenia deklaracji - groziłaby sankcja podatkowa w wysokości 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia, a 20% w przypadku złożenia korekty deklaracji po kontroli podatkowej lub w trakcie postępowania kontrolnego. Przewidziano także podwyższoną sankcję podatkową w wysokości 100% w stosunku do podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym odliczających podatek z tzw. pustych faktur.

Projekt zakłada podwyższenie limitu wartości sprzedaży - z 150 tys. zł do 200 tys. zł - uprawniającego do skorzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego. Rozwiązanie to będzie szczególnie korzystne dla małych firm, które do tego podwyższonego progu nie będą musiały rozliczać VAT, a w konsekwencji wypełniać wszystkich obowiązków z tym związanych.

Ponadto zaproponowano utrzymanie do końca 2018 r. dotychczasowych stawek podatku VAT: 8% i 23%, obok obowiązującej stawki 5%.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem części przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

#biurorachunkowewrocław

Add a comment...

W 2017 r. nowe zasady zwolnienia sprzedaży wysyłkowej z ewidencjonowania
Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 4 listopada 2014 r. określa zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących tylko do 31 grudnia 2016 r. Z początkiem 2017 r. ma wejść w życie nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień, które przewiduje zmiany m.in. w zakresie zwolnień przedmiotowych.

W projekcie z dnia 21 września 2016 r. nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień proponuje się m.in. uzależnienie stosowania zwolnienia dotyczącego sprzedaży wysyłkowej towarów określonego w poz. 38 załącznika do nowego rozporządzenia (obecnie jest to poz. 37 załącznika) od upoważnienia przez podatnika banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, prowadzących rachunek, na który dokonywana jest zapłata z tytułu tych czynności, do przekazywania organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.

Z przepisu przejściowego zawartego w § 9 projektu bowiem wynika, iż podatnik, który obecnie tj. w 2016 r. korzysta ze zwolnienia z ewidencjonowania z tytułu sprzedaży wysyłkowej towarów, również w 2017 r. będzie mógł z tego zwolnienia korzystać pod warunkiem złożenia najpóźniej do końca grudnia 2016 r. upoważnienia, o którym mowa powyżej, na okres co najmniej do końca 2017 r.

Takie upoważnienie powinno być sporządzone w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzyma bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, drugi przekazany zostanie do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla podatnika.

Według założeń, rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. (z wyjątkiem § 9, który ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia), a określone w nim zwolnienia obowiązywać mają do 31 grudnia 2017 r.

MR Biuro Rachunkowe sp. z o.o. | Wrocław Krzyki
www.mrbr.net.pl: m" +48 535 400 530
Add a comment...

Post has attachment
Uproszczenia w rozliczaniu podatku akcyzowego już od 1 stycznia 2016 r.
Mocą ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479) w istotnym zakresie znowelizowano ustawę o podatku akcyzowym. Zmiany te wejdą w życie od 1 stycznia 2016 r. a ich głównym celem jest uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych. Dodatkowo doprecyzowano obowiązujące przepisy, w szczególności w zakresie wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz zmieniono regulacje w zakresie działalności prowadzonej przez pośredniczące podmioty tytoniowe.

Zapraszamy do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Od 2016 r. nowy kod świadczenia/przerwy w drukach ZUS
Od 1 stycznia 2016 r. za sprawą ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1217) wprowadzony zostanie nowy rodzaj świadczenia, tj. świadczenie rodzicielskie. Wypłacane ono będzie, co do zasady, w wysokości 1.000 zł miesięcznie. Skorzystać z niego będą mogli (od tego dnia) rodzice i opiekunowie dzieci nieposiadający uprawnień do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Jednocześnie ustawa ta wprowadziła zmiany w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, skutkujące uzupełnieniem miesięcznej kwoty zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy jest ona niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego.
W związku z tym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych (...).
Zasadniczym celem nowelizacji tego rozporządzenia (uwzględniającym opisane zmiany) jest dodanie w załączniku nr 18 w części XI. Kod świadczenia/przerwy w dziale 3. Rodzaj świadczenia i przerwy po wyrazach "328 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego" wyrazu "329 - podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego". Nowy kod świadczenia/przerwy pozwoli jednoznacznie ustalić, o jaki rodzaj świadczenia chodzi.
Ponadto zmodyfikowano wzór deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w zakresie odblokowania w bloku V. pola 04. Dzięki temu płatnicy wypłacający zasiłki macierzyńskie i wyrównujący ich wysokość do kwoty świadczenia rodzicielskiego będą mogli w nim wykazać kwotę dopłaty (podlegającą refundacji z budżetu państwa). Dodatkowo w druku tym wprowadzono zmiany porządkujące, polegające na rozszerzeniu pól, w których są wykazywane składki, w celu umożliwienia płatnikom składek wykazywania wysokich kwot składek, bez konieczności składania więcej niż jednego kompletu dokumentów rozliczeniowych.
Proponuje się, aby rozporządzenie nowelizujące weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z uwagi na wejście w życie przepisów dotyczących świadczenia rodzicielskiego.

Zapraszamy do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Górne kwoty opłaty reklamowej w 2016 r.
Na mocy przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, które weszły w życie z dniem 11 września br. (D. U. z 2015 r. poz. 774), gminy uzyskały możliwość nakładania na przedsiębiorców nowej opłaty za posiadane tablice i urządzenia reklamowe, tzw. opłaty reklamowej. W związku z tym Minister Finansów został zobowiązany do ogłoszenia w drodze obwieszczenia górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej.
Zgodnie z obwieszczeniem z dnia 24 września br. w sprawie górnych granic stawek kwotowych opłaty reklamowej w 2016 r. (Mon. Pol. poz. 912) nie może ona przekroczyć:
dla części stałej 2,47 zł/dziennie,
 
dla części zmiennej 0,20 zł/m2.
Część stała opłaty ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służącego ekspozycji reklamy. Natomiast część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.
Opłata reklamowa może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Zapraszamy do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław, Armii Krajowej 6b/6
Commenting is disabled for this post.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r.
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych będą zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2016 r., jeżeli ich przychody za 2015 r. wyniosły równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro. Powyższe wynika z treści art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz art. 24a ust 4 updof. Limit zawierający się w tych przepisach przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.
Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 1 października 2015 r. wynosi 4,2437 zł/euro. Zatem limit przychodów za 2015 r. decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016 r., wynosi: 1.200.000 euro × 4,2437 zł/euro = 5.092.440 zł.

Zapraszamy do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław, Armii Krajowej 6b/6
Commenting is disabled for this post.

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców w październiku 2015 r.
Przedsiębiorcy, którzy dokonują lub przyjmują płatności związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, muszą je realizować za pośrednictwem swojego rachunku bankowego, jeżeli:
drugą stroną transakcji jest inny przedsiębiorca (czyli transakcja jest dokonywana pomiędzy przedsiębiorcami) oraz
 
jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro.
Kwotę 15.000 euro przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Średni kurs euro z dnia 30 września 2015 r. wyniósł 4,2386 zł (tabela NBP nr 190/A/NBP/2015).
Tym samym w przypadku transakcji realizowanych w październiku br. równowartość 15.000 euro wynosi 63.579 zł.

Zapraszamy do współpracy
MR Biuro Rachunkowe Wrocław, Armii Krajowej 6b/6
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded