يك آقايى ميره نتيجه آزمايش پزشكى خانمش رو بگيره. دكتر ميگه متأسفانه نتيجه آزمايش خانم شما با يك خانم ديگه قاطى شده، و خانمتان يا آلزايمر داره يا ايدز.

آقا مى پرسه خب من چيكار كنم؟ دكتر ميگه: خانمت رو ببر توى خيابون ول كن، اگه راه برگشتن به خونه رو پيدا كرد طلاقش بده.

[راه حلهاى مسوولين مملكتى رو كه ميشنوم به شدت ياد اين جوك مى افتم.]
Shared publiclyView activity