دانشنامه روز: تعریف شرکت تضامنی مختلط چیست؟
Shared publicly