دانشنامه روز: تعریف شرکت سهامی چیست؟
Translate
1
Khan Mirza Jabarkhil's profile photo
 
شرکت سهامی شرکت است که یک شرکت دارای چندین سهم یعنی با و وجوه متفاوت با هم کرد هم امده وبه شرایط عقد شده بین شرکا بعدا خدمات را عرضه میدارند.
https://plus.google.com/photos/...
Translate
Add a comment...