دانشنامه روز: تعریف موسسه انفرادی چیست؟
Shared publicly