دانشنامه روز: تعریف موسسه انفرادی چیست؟
Translate
1
Khan Mirza Jabarkhil's profile photo
 
موسسه انفرادی عبارت از موسسه است که سرمایه گذاری خویش را جهت تمویل از بعضی برنامه های اجتماعی ایجاد میکند و مربوط به یک فرد ، یک موسسه ، یک شرکت میباشد
Translate
 
وبرای حل مشکل اجتماعی افراد واشخاص یک جامعه ایجاد شده میتواند
Translate
Add a comment...