دانشنامه روز: تعریف شرکت با مسئولیت نامحدود چیست؟
Shared publicly