Sản phẩm: Gạo 5% Tấm, Gạo 10% Tấm, Gạo 15% tấm, Gạo 25% Tấm, Gạo 45% tấm, Gạo 100% tấm, Brown Rice, Jasmine sortexed, Japonica, OM5451 Củi trấu tại Cần Thơ. Gạo đặc tính : dẻo, thơm, nở, xốp, mềm cơm...
Shared publicly