Profile cover photo
Profile photo
Wydawnictwo Meridian. Mapy i multimedia
3 followers
3 followers
About
Posts

Post has attachment
EUROPA PO 1945

Ścienna mapa przedstawiająca Europę po roku 1945. Ukazuje interwencje i konflikty zbrojne oraz ataki terrorystyczne jak również towarzyszące im protesty społeczne, polityczne, strajki i zamieszki oraz spory i konflikty narodowościowe.

Dodatkowo na mapie widnieją granice Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) funkcjonującej w latach 1949-1991, państw stowarzyszonych jak i również Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).

W kartonach bocznych zamieszczone są mapy:

- strefy okupacyjne w Niemczech i Austrii po II wojnie światowej
- wojna w Chorwacji oraz Bośni i Hercegowinie (1992-1995) - powstanie państwa Izraela

Na mapie znajduje się linijka chronologiczna (kalendarium), na której zaznaczono najważniejsze wydarzenia polityczne, religijne i kulturowe.
Add a comment...

Post has attachment
1000 LAT HISTORII POLSKI - DZIEDZICTWO NARODOWE (PAKIET 2 CZ.)

Zestaw dwóch ściennych map / plansz szkolnych przedstawiających najważniejsze wydarzenia historii Polski w latach 966-2006, naniesione na oś czasu (część pierwsza obejmuje lata 960-1800, druga 1800-2006). Materiał faktograficzny uzupełniają portrety władców oraz ilustracje przedstawiające najważniejsze wydarzenia i postaci naszych dziejów.

Ważny element planszy stanowią 'mapy-migawki' przedstawiające sytuację polityczną Polski w wybranych okresach dziejowych.

1. Polska za panowania Mieszka I i Bolesława Chrobrego
2. Polska w początkach rozbicia dzielnicowego
3. Polska i Litwa za pierwszych Jagiellonów
4. Rzeczpospolita Obojga Narodów w I połowie XVII w.
5. Rzeczpospolita w czasach rozbiorów 1772-1795
6. Księstwo Warszawskie 1807-1815 i Królestwo Polskie 1815-1914
7. Odrodzenie państwa polskiego 1918-1922
8. II Rzeczpospolita 1918-1939
9. Polska w czasie II wojny światowej
10. Rzeczpospolita Polska w 2006 r.
Add a comment...

Post has attachment
MAPA KONTUROWA-ADMINISTRACYJNA POLSKI

Ścienna mapa szkolna zawierająca konturowe obrysy granic administracyjnych (w trzystopniowym podziale na województwa, powiaty i gminy) oraz sieć hydrograficzną Polski.
Add a comment...

Post has attachment
MAPA HIPSOMETRYCZNA EUROPY - ĆWICZENIOWA

Mapa konturowa - hipsometryczna Europy zawierająca w treści tylko poziomicowe ukształtowanie powierzchni, z efektem 3D, hydrografię i granice państw.
Add a comment...

Post has attachment
KLASYFIKACJA ORGANIZMÓW

Ścienna plansza szkolna do biologii przedstawiająca klasyfikację organizmów żywych w najnowszym ujęciu. Przejrzysty podział na grupy systematyczne wzbogacony jest o zdjęcia przykładowych przedstawicieli opisane nazwami w języku polskim i łacińskim.
Add a comment...

Post has attachment
MAPY KLIMATYCZNE POLSKI

Komplet map klimatycznych Polski ukazujących główne parametry, które określają klimat naszego kraju. Mapy przedstawiają przestrzenne rozkłady następujących czynników:
- średnie temperatury stycznia
- średnie temperatury lipca
- długość okresu wegetacyjnego
- średnie roczne opady

Zestawienie ich w jednym opracowaniu pozwala czytelnie zobrazować wielość czynników mających wpływ na złożony i urozmaicony klimat Polski.
Add a comment...

Post has attachment
POLSKA - RODZAJE GLEB

Mapa ścienna przedstawiająca rozmieszczenie najważniejszych typów gleb na obszarze Polski, dodatkowo zobrazowana została przykładami wybranych profili glebowych.

Gleba jest zewnętrzną warstwą litosfery (rozdrobnionej i przekształconej) powstałą ze skały macierzystej, poddanej działaniu procesów glebotwórczych, czyli: temperatury, wody, wiatru i organizmów żywych oraz człowieka przez odpowiednio długi czas. Badaniem przyczyn i prawidłowości rozmieszczenia gleb na ziemi zajmuje się geografia gleb.

Add a comment...

Post has attachment
DUO EUROPA FIZYCZNA Z ELEMENTAMI EKOLOGII / EUROPA POLITYCZNA (2017)

Wznowienie bardzo popularnej dwustronnej, ściennej mapy do geografii, czyli dwie podstawowe mapy Europy (stan na 2017 rok) w jednym.

Poszczególne mapy z tego zestawienia są też dostępne w wersji interaktywnej, wchodzą w skład MULTIMEDIALNEGO ATLASU DO GEOGRAFII – ŚWIAT I KONTYNENTY.
http://www.pomoceszkolne.edu.pl/multimedialny-atlas-do-przyrody-swiat-i-kontynenty-od-15-04-2015.html
Add a comment...

Post has attachment
Multimedialne atlasy geograficzne to nowoczesna pomoc dydaktyczna pozwalająca zastąpić nieporęczny, często zdezaktualizowany i niekompletny zestaw map jednym programem. Innowacyjność naszego atlasu polega na udostępnieniu unikalnej funkcji kreatora własnych map. Jest to możliwe dzięki warstwowej konstrukcji każdej mapy. Włączając i wyłączając poszczególne warstwy, np. granice, nazwy, zasięgi, lokalizacje czy dane statystyczne można skomponować mapę dokładnie odpowiadającą własnym założeniom.
Łatwość użytkowania, a także multimedialność i intuicyjność obsługi nawet najmniej doświadczonemu odbiorcy zapewnią szybką i profesjonalną pomoc w przygotowaniu i uatrakcyjnieniu zajęć lekcyjnych.
Add a comment...

Post has attachment
DUO UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW FIZYCZNY / CHEMICZNY (2017)

Wznowienie bardzo popularnej planszy dwustronnej – to prawdziwa encyklopedia wiedzy o pierwiastkach chemicznych przedstawiająca ich najważniejsze parametry fizyczne i chemiczne.

Strona fizyczna układu okresowego pierwiastków zawiera takie informacje jak: nazwa w języku polskim, nazwa po łacinie, symbol chemiczny, liczba atomowa (liczba porządkowa), odkrywca(y) i rok odkrycia, masa atomowa, procentowy udział izotopów naturalnych oraz ich liczby masowe, konfiguracja elektronowa, struktura krystaliczna, zawartość w litosferze, hydrosferze i atmosferze, twardość (w skali Mohsa), temperatura topnienia, temperatura wrzenia, gęstość w 0 i 20 stopniach Celsjusza, energia jonizacji, stopnie utlenienia, elektroujemność, promień atomowy, aktywność chemiczna oraz struktura komórki elementarnej.

Strona chemiczna układu okresowego pierwiastków zawiera następujące informacje o każdym pierwiastku: nazwę polską, angielską, symbol chemiczny, liczbę atomową, masę atomową, najważniejsze tlenki i ich charakter chemiczny, standardowy potencjał redoks, promień atomowy, główne źródła oraz opis metod otrzymywania pierwiastka.
http://www.pomoceszkolne.edu.pl/uklad-okresowy-pierwiastkow-strona-fizyczna-chemiczna-2017.html
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded