سخنانی از سیاوش اوستا نویسنده و پژوهشگر نوپرداز آریایی
david Abbasi president persiancnn 66 av des champs elysees 75008 Paris France سایت سیاوش اوستا بفرانه
http://davidabbasi.com
En francais
http://awesta.eu
en arabe سیاوش اوستا بالعربیه
http://awesta.net
Parsi سایت سیاوش اوستا به پارسی
و تلویزیونهای مهر بزبانهای مختلف و دهها برنامه متنوع
http://mehrtv.com
Photo
Shared publiclyView activity