Profile cover photo
Profile photo
Mani Monajjemi
1,135 followers
1,135 followers
About
Posts

Post has shared content
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Post has shared content
واقعیت‌های آماری که نقض‌کننده‌ی شهود عامیانه‌اند:

1. تصور عمومی بر این است که خانواده های دارای سرپرست زن، به دلیل شرایط نامناسب بازار کار ایران برای زنان و تبعیض بر علیه زنان در بازار کار، در شرایط مالی نامناسب هستند. این درحالی است که آمار نشان می‌دهد درصد خانوارهای دارای سرپرست زن در تمامی دهکها  از نظر آماری تقریباً یکسان است. به عبارت دیگری خانواده های زیادی هستند که سرپرستشان زن است ولی وضع مالی بدی ندارند.

2. تصور عمومی بر این است کارمندان حقوق‌بگیر دولت اوضاع مالی مناسبی ندارند و جزء اقشار آسیب‌پذیر در برابر تورم‌اند. درحالی‌که آمار نشان می‌دهد کارمندان دولت وضعشان از بسیاری از اقشار دیگر بهتر است، حتی اگر فیش حقوقی شان آن را نشان ندهد. آنها بیشتر در دهکهای بالای هزینه ای و درآمدی هستند و این علتی ندارد بجز رانتی که دولت دارد و بخشی از آن را با کارمندانش تقسیم می کند.

3. تصور عمومی بر این است که افراد دارای مشاغل آزاد اغلب پولدارند. این درحالی است آمار نشان می‌دهد مشاغل آزاد معمولا درآمدهای متوسط ایجاد می کند نه درآمدهای بالا.

و در نهایت آن‌که آمار نشان می‌دهد  مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در معرض آسیبهای بیشتری از سایر اقشار قرار دارند.
-------------------------------------------------------------------------------------------
در دو نوشتۀ قبل اطلاعاتی در مورد مشخصات خانواده ها در دهکهای هزینۀ سرانه ارائه کردم. در این نوشته نگاهی دارم به مشخصات دیگر خانوارها دراین دهکها.
اولین مشخصه داشتن سرپرست زن است. گفته می شود که خانواده های دارای سرپرست زن، به دلیل شرایط نامناسب بازار کار ایران برای زنان و تبعیض بر علیه زنان در بازار کار، در شرایط مالی نامناسب هستند. این گفته را بسیار شنیده بودم و باور داشتم. نمودار زیر خلاف این موضوع را نشان می دهد. درصد خانوارهای دارای سرپرست زن در تمامی دهکها از نظر آماری تقریباً یکسان است. به عبارت دیگری خانواده های زیادی هستند که سرپرستشان زن است ولی وضع مالی بدی ندارند. خانواده هایی با اعضای مسن که سرپرست مردشان را از دست داده اند ولی منابع درآمدیشان را حفظ کرده اند در گروههای بالاتر هزینه ای قرار می گیرند. البته اگر این متغیر با متغیرهای اجتماعی دیگر مانند سن و تحصیلات و محل سکونت ترکیب شود شاید بتوان اطلاعات دقیقتری از اثر سرپرست زن بدست آورد.
 
متغیر دیگر که اثر قابل توجهی بر رفاه دارد نوع شغل است. سه نمودار در زیر آورده ام: اول، نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست حقوق بگیر بخش دولتی، دوم نمودار درصد خانوارهای دارای سرپرست حقوق بگیر بخش خصوصی، و سوم، نمودار درصد خانوارهای با سرپرست دارای درآمد از محل مشاغل آزاد.
دو نمودار نخست داستانی را می گویند که برخی از اقتصاددانان به آن اشاره کرده اند: کارمندان دولت وضعشان از بسیاری از اقشار دیگر بهتر است، حتی اگر فیش حقوقی شان آن را نشان ندهد. آنها بیشتر در دهکهای بالای هزینه ای و درآمدی هستند و این علتی ندارد بجز رانتی که دولت دارد و بخشی از آن را با کارمندانش تقسیم می کند. کارگران بخش خصوصی بیشتر در دهکهای پایین قرار می گیرند و احتمال یافتنشان با افزایش دهک به شدت کاهش می یابد. این یافته ها با تصور عموم بسیاری از ما از کارمند دولت بودن متفاوت است. (به یاد دارم که اولین بار این مطلب را سال 1374 از در کلاس دکتر طبیبیان شنیدم و در آن زمان شوکه شدم. با گذشت زمان شواهد بسیاری در تایید آن دیده ام. هم آمار موجود و هم نظریات اقتصاد سیاسی با این مسئله سازگار است).
نمودار سوم درصد افراد دارای درآمد از محل مشاغل آزاد را نشان می دهد. باز هم بر خلاف تصور عموم، افراد دارای مشاغل آزاد همگی پولدار نیستند. درصد آنها در دهکهای بالا در شهرها کاهش می یابد که نشان می دهد مشاغل آزاد درآمدهای متوسط ایجاد می کند نه درآمدهای بالا. این درصد در روستاها در دهکهای بالاتر افزایش می یابد که احتمالاً نشان از مالکیت زمین می دهد.
بر مبنای این اطلاعات مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی در معرض آسیبهای بیشتری از سایر اقشار قرار دارند و سیاستهای رفاهی، که امیدوارم روزی جایگزین برنامۀ یارانه های نقدی شود، باید این نکته را در نظر بگیرد.
Add a comment...

Post has shared content
Why PHP continues to thrive in the age of the PaaS

I've been thinking about why PHP is still so popular. The main reason, as you may already have answered, is easy deployment. You can spin up an experiment in 60 seconds.

But the question is, why should PHP still be easier to deploy than Ruby/Rails, Python/Django, Node/Express (or Metro)? The answer is that it's not PHP at all, it's CGI. We simply equate PHP with CGI because most PHP libraries and frameworks are designed to work on shared-server CGI platforms, in much the same way most frameworks for other languages require their own app server.

Typical CGI Experience

A typical CGI experiment goes like this:
1. Ssh into your favorite cheap-ass virtual host. $19.95 a year or something similar.
2. Write some code
3. Point your browser at it

Rails/Node Experience on Heroku

Remember, this is a #PaaS. It's supposed to make life easy. You don't have to set anything up yourself. I'm choosing Rails-on-Heroku because it's the quintsessential PaaS. I'm including the initial setup

[One-time on each dev machine]
1. Open the extensive HOWTO at https://devcenter.heroku.com/articles/quickstart
2. Install the toolbelt on your dev machine
3. Login in on your dev machine
4.. [Optional] Create a database via the web console

[Every time]
1. Open the deployment HOWTO at https://devcenter.heroku.com/articles/quickstart
2. Create a new app on your dev machine
3. Code something on your dev machine
4. Test it works on your dev machine
5. Integrate the Heroku and Postgres libs into your project on your dev machine
6. Set Ruby version on your dev machine
7. Git init, add, commit, and verify your app on your dev machine
8. Create and verify a Heroku app on the remote machine
9. Push your code to the remote app
10. Migrate your database
11. Point your browser at it

So there you have it: 11 steps, and more complex ones, just to get the thing running every time. And yes you get the benefit of version control and not editing the live version, but my point is most projects don't even need that. I'm thinking of the hackathon scenario (and now that you can earn $1M for a hackathon, you're wasting your time building a real product anyway #amirite ). Even if you do want to run PHP locally, it's still very simple. Install some all-in-one LAMP env like MAMP and scp/rsync the whole lot across each time. So that's really just one more step.

I hope more PaaSs will do the developer experience analysis and consider this scenario of getting from zero-to-hero in 3 steps or less. I hope Docker will be part of the solution.

[Thanks +Pelle Wessman for helping my clarify this on Twitter.]
Photo
Add a comment...

Post has attachment
+ieeespectrum published a nice article (with videos) about our human multi-robot interaction systems in its blog.  +Shokoofeh Pourmehr +Richard Vaughan +Jens Wawerla 
Add a comment...

افزونه #وردپرس فارسی با نگارش ۳/۷ وردپرس سازگار نیست. سعی میکنیم به زودی مشکل رو بر طرف کنیم.
Add a comment...

Post has attachment
Some state of the art #robots you may have not seen: a robot fire fighter, tele-presence baby, a robot eel, a camel rider and many more.
Add a comment...

Post has attachment
A great move by +GitHub and its governmental partners. This is the collection of open sourced projects developed by governmental organizations. 
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded