Profile

Cover photo
Môi Trường Thăng Long
Worked at Công ty TNHH Môi Trường Và Phát Triển Thăng Long (Hotline: 0975 649 380)
Attends Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
Lives in Km29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
243 followers|109,084 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long)
Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com
--------------------------------------
I. Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường:
1. Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án nhỏ hơn quy định tại Phụ lục của Căn cứ Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
2. Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
3. Căn cứ Thông tư số 26/2011/BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.2. Căn cứ Thông tư số 26/2011/BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

II. Mô tả công việc:
- Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án;
- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Dự án;
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;
- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án;
- Thẩm định và Quyết định phê duyệt.
 ·  Translate
Cam kết bảo vệ môi trường LẬP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I. Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường: 1. Các đối tượng có công suất sản phẩm, quy mô dự án nhỏ hơn quy định tại Phụ lục của Căn cứ Nghị định số 29/20...
1
Add a comment...
 
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long)
Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com
 ----------------------------
Chính phủ đã ban hành nghị định 35/2014/NĐ-CP và Thông tư 22/2014/TT-BTNMT quy định và hướng dẫn thực hiện đề án BVMT
Trong nghị định 35/2014/NĐ-CP và Thông tư 22/2014/TT-BTNMT quy định đối với các cơ sở, doanh nghiệp như sau:
1.+Trước khi đi vào hoạt động cần có ĐTM hoặc cam kết BVMT ( tùy thuộc quy mô, theo phụ lục nghị định 29/2011/NĐ-CP)
+Cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa có ĐTM hoặc CKBVMT: nếu quy mô tương đương ĐTM thì phải lập ĐABVMT chi tiết, quy mô tương đương CKBVMT thì phải lập ĐABVMT đơn giản.
2.Điều 39 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP quy định: các đối tượng là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động trước ngày 05/6/2011nhưng không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, giấy đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, quyết định phê duyệt hoặc giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là thủ tục môi trường), ngoài việc bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, phải khắc phục hậu quả vi phạm là hoàn thành việc lập đề án bảo vệ môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phê duyệt hoặc xác nhận trước 05/6/2013. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận về việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Theo đó:
+Trước ngày 5/6/2013 các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động mà chưa có các thủ tục môi trường sẽ bị xử phạt , ngoài ra cần phải làm ĐABVMT ( đơn giản hoặc chi tiết ) để khắc phục hậu quả
+Nghị định 35/2014/NĐ-CP quy định những doanh nghiệp nào đã đi vào hoạt đông tính đến thời điểm ngày 05 tháng 6 năm 2011 có quy mô tương đương ĐTM, CKBVMT mà chưa có, ngoài việc bị xử theo quy định pháp luật , phải lập ĐABVMT và phải hoàn thành trước ngày 31/12/2014
+Thông tư 22/2014/TT-BTNMT hướng dẫn nghị đinh 35/2014/NĐ-CP : việc lập và thực hiện ĐABVMT theo thông tư 01/2012/TT-BTNMT 
Công ty chúng tôi chuyên lập đề án bảo vệ môi trường giá rẻ thủ tục nhanh gọn.
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long) - 0988 409 465 (Ms. Như Thùy)
Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com
-----------------------------------
Hồ sơ xả nước thải vào nguồn tiếp nhận
 http://thutucmoitruong.vn/dich-vu/giay-phep-xa-thai/6.html

1. Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước:
Các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước
2. Mô tả công việc:
-    Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.
-    Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: xử lý khí thải, xử lý nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
-    Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
-    Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.
-    Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.
-    Lấy mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm.
-    Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…
-    Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải).
-    Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải): chế độ thủy văn.
-    Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội.
-    Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.
-    Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
-    Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải.
-    Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước.
-    Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.
-    Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu.
-    Lập đề án và trình nộp Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt.
 
 
 ·  Translate
1
Nguyễn Đoán's profile photo
Add a comment...
 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200 
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241 
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long) - 0988 409 465 (Ms. Như Thùy)
Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com

CTY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp và nhiệt tình. Là công ty hàng đầu trong các lĩnh vực môi trường, cụ thể là: 
- Tư vấn, lập cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, nhà máy - cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh; dịch vụ, nhà hàng…
- Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đánh giá tác động môi trường bổ sung cho các dự án: Khu công nghiệp, nhà máy sản xuất công suất lớn, các dự án về chăn nuôi, trồng trọt; khu du lịch, sân golf, Khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, Bệnh Viện, Trường học…
- Đo đạc, khảo sát và phân tích chất lượng môi trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các nhà máy, doanh nghiệp, khách sạn…
- Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xử lý nước thải. Đặc biệt là các công trình xử lý nước thải sinh hoạt; nước thải chăn nuôi gia súc, gia cầm; nước thải chế biến thủy hải sản và các loại nước thải công nghiệp khác…
- Tư vấn, thực hiện các báo cáo hoàn thành, báo cáo nghiệm thu các công trình xử lý khí thải, nước thải, các công trình môi trường khác…
- Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải….
 
I. Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường:
Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

II. Mô tả công việc:
- Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án;
- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Dự án;
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại;
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;
- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án;
- Thẩm định và Quyết định phê duyệt.
Rất mong được hợp tác cùng Qúy doanh nghiệp!

http://thutucmoitruong.vn/dich-vu/de-an-bao-ve-moi-truong/2.html
 ·  Translate
Giấy phép khai thác nước dưới đất · Giấy phép xả thải · Sổ chủ nguồn thải nguy hại · Báo cáo giám sát môi trường định kỳ · Đánh giá tác động môi trường · Cam kết bảo vệ môi trường · Đề án bảo vệ môi t...
1
Add a comment...
In their circles
362 people
Have them in circles
243 people
Camera ASTECH's profile photo
Trang Hoàng's profile photo
Equip Công ty's profile photo
tố ngô tất's profile photo
NhonMy Cong ty's profile photo
Loi nguyen huu loi's profile photo
Nga Triệu's profile photo
Bui Huong's profile photo
Như Thùy's profile photo
 
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long)
Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com
--------------------------------------------
Thủ tục lập hồ sơ và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải
hack vcoin-hack xu-hack xu zing-nap the zing-hack cf -hack vcoin-hack audition-mua sung cf -bug sung cf-mua sung cf-bau vat cf

• Cấp mới sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)
 Chủ nguồn thải CTNH phải lập ba bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH để nộp cho CQCP địa phương (Sở Tài nguyên và Môi trường) nơi có cơ sở, bao gồm:
 • Đơn đăng ký chủ nguồn thải theo mẫu tại Phụ lục 1(Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của BTNMT)
• Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  
• Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường.  
Tất cả giấy tờ phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.
• Khi được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, mỗi chủ nguồn thải sẽ được cấp một mã số QLCTNH theo quy định tại Phụ lục 6(Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 /12/2006 của BTNMT) 
Sổ đăng ký chủ nguồn thải sẽ kèm theo một bộ hồ sơ đăng ký đầy đủ, hợp lệ đã nộp được đóng dấu xác nhận của CQCP trong phần Phụ lục. 
Sổ đăng ký chủ nguồn thải có hiệu lực cho đến khi cần điều chỉnh hoặc khi cơ sở chấm dứt hoạt động. 
• Điều chỉnh đăng ký sổ Chủ nguồn CTNH 
 Chủ nguồn thải phải gửi văn bản đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải kèm theo các thông tin cần sửa đổi, bổ sung và Sổ đăng ký hiện có đến CQCP trong các trường hợp sau:  
• Đã có Sổ đăng ký được cấp theo các quy định có trước Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 /12/2006 của BTNMT 
• Thay đổi, bổ sung loại hoặc tăng từ 15% trở lên về số lượng CTNH tối đa đăng ký phát sinh  
• Thay đổi địa điểm cơ sở nhưng không thay đổi chủ nguồn thải (hay chủ sở hữu, điều hành cơ sở) hoặc thay đổi chủ nguồn thải nhưng không thay đổi địa điểm cơ sở

 
 ·  Translate
Đăng ký sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại xử lý nước cấp, công ty môi trường công ty môi trường, tư vấn môi trường Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải: Các tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc điều hành cơ sở sản xuất, kinh do...
1
thanh nguyen's profile photo
 
Bên mình chuyên sản xuất xe gom rác đẩy tay 400L và xe thu gom rác 500L. Bạn ghé qua tham khảo nhé http://www.xegomracgiare.com/ .  Ngoài ra bên mình còn phân phối các loại thùng rác inox, thùng rác nhựa nhập khẩu
 ·  Translate
Add a comment...
1
Nguyễn Đoán's profile photo
 
Tỏng công ty CONECO chuyên cung cấp các dòng xe chuyên dùng phục vụ môi trường:
Thông tin liên hệ : Mr Đoán 0946808366
xe ep rac | xetaicnc
 ·  Translate
Add a comment...
 
lập đề án bảo vệ môi trường

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200 
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241 
Hotline: 0975 649 380 (Mr. Long)
Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com

CTY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THĂNG LONG với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp và nhiệt tình. Là công ty hàng đầu trong các lĩnh vực môi trường, cụ thể là: 
- Tư vấn, lập cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp, nhà máy - cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh; dịch vụ, nhà hàng…
- Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đánh giá tác động môi trường bổ sung cho các dự án: Khu công nghiệp, nhà máy sản xuất công suất lớn, các dự án về chăn nuôi, trồng trọt; khu du lịch, sân golf, Khu dân cư đô thị, trung tâm thương mại, khách sạn, Bệnh Viện, Trường học…
- Đo đạc, khảo sát và phân tích chất lượng môi trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu. Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các nhà máy, doanh nghiệp, khách sạn…
- Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xử lý nước thải. Đặc biệt là các công trình xử lý nước thải sinh hoạt; nước thải chăn nuôi gia súc, gia cầm; nước thải chế biến thủy hải sản và các loại nước thải công nghiệp khác…
- Tư vấn, thực hiện các báo cáo hoàn thành, báo cáo nghiệm thu các công trình xử lý khí thải, nước thải, các công trình môi trường khác…
- Lập sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước, các thủ tục xin gia hạn xả thải….
 
I. Đối tượng lập đề án bảo vệ môi trường:
Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

II. Mô tả công việc:
- Khảo sát, thu thập số liệu về quy mô Dự án;
- Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án;
- Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Dự án;
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án;
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường;
- Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện;
- Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại;
- Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Xây dựng chương trình quản lý và giám sát môi trường;
- Soạn thảo công văn, hồ sơ đề nghị phê duyệt Đề án;
- Thẩm định và Quyết định phê duyệt.
Rất mong được hợp tác cùng Qúy doanh nghiệp!
http://thutucmoitruong.vn/dich-vu/de-an-bao-ve-moi-truong/2.html
 ·  Translate
1
Nguyễn Đoán's profile photo
Add a comment...
People
In their circles
362 people
Have them in circles
243 people
Camera ASTECH's profile photo
Trang Hoàng's profile photo
Equip Công ty's profile photo
tố ngô tất's profile photo
NhonMy Cong ty's profile photo
Loi nguyen huu loi's profile photo
Nga Triệu's profile photo
Bui Huong's profile photo
Như Thùy's profile photo
Work
Skills
Dịch vụ tư vấn môi trường
Employment
  • Công ty TNHH Môi Trường Và Phát Triển Thăng Long (Hotline: 0975 649 380)
    công ty môi trường
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Km29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
Contact Information
Home
Phone
0466 525 129, 0975649380
Email
Address
(Holine: 0975 649 380) Km 29 + 200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
Work
Phone
0975649380
Story
Introduction

Công ty TNHH Môi trường và phát triển Thăng Long chuyên cung cấp các dịch vụ về môi trường như:

* Lập bản cam kết bảo vệ môi trường

* Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

* Lập đề án bảo vệ môi trường

* Đăng ký xả nước thải vào nguồn nước

* Quan trắc, giám sát môi trường định kỳ

* Đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại

Chúng tôi đã thực hiện thành công rất nhiều các dự án ở các địa phương khác nhau như: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Nam Đinh, Thanh Hóa…

Với sứ mệnh của mình chúng tôi cam kết sẽ cung cấp dịch vụ tốt nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất làm thỏa mãn lòng mong đợi của khách hàng”, Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Quý cơ quan trong các dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường

Công ty chúng tôi xin gửi tới quý cơ quan, doanh nghiệp lời chào trân trọng nhất!

 

 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIN THĂNG LONG
Đ ịa chỉ: Km 29+200, Quốc lộ 6, Chương Mỹ, Hà Nội
MSDN/MST: 0104262200 -
Hotline: 0975 649 380
Đi ện thoại: 04 66 525 129/ 3381 1241- Fax: 04 3381 1241
Website: thutucmoitruong.vn  - Email:Thutucmoitruong@gmail.com
Bragging rights
Lập cam kết bảo vệ môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường, lập báo cáo quan trắc môi trường
Education
  • Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
    present
Basic Information
Looking for
Friends, Dating, A relationship, Networking
Other names
Công ty môi trường