Bài học kinh doanh :

- Không phải bất cứ ai vấy bẩn lên bạn cũng đều là kẻ thù của bạn

- Không phải bất cứ ai kéo bạn ra khỏi chốn bẩn thỉu cũng có thể trở thành bạn của bạn.

- Khi bạn đang ở sâu trong chốn bẩn thỉu, hãy học cách im lặng.
Shared publiclyView activity