മാപ്പ് കൊടൂക്കരുതെന്ന് അവർ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞതൊന്നിനാണ്, ചിരിയിൽ ഒളിച്ചു കടത്തുന്ന ചതിയ്ക്ക്!
Shared publiclyView activity