വൗ!! ബാംഗ്ലൂർ റോയൽസ് തകർത്ത് വാരുന്നു.
സിക്സറുകളും ബൗണ്ടറികളും പായുന്നു.....
ദിപ്പം ജയിക്കും.
Shared publiclyView activity