Profile

Cover photo
ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
8 followers|9,083 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
สำนักงานเทสบาลตำบลเกาะแก้ว จัดทำป้ายแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มน้ำชี(แหล่ง น้ำกุดกว้างบ้านโคกกุง - ดอนกอก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  เนื้อที่ 200 ไร่)
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
บันทึกข้อตกลงการจัดทำแนวเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำกุดกว้างบ้านโคกกุง - ดอนกอก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ 200 ไร่ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติลุ่มน้ำชี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
จัดเตรียมพันธุ์ปลาไน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้ในการเพาะขยายพันธุ์ กิจกรรมโครงการขยายพันธุ์น้ำปล่อยลงในแหล่น้ำธรรมชาติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และอนุรักษ์พันธู์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2558
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
กิจกรรมการจับปลาในแหล่งน้ำ เพื่อปล่อยให้ชุมชนได้ร่วมกันจับปลาในแหล่งน้ำ ซึ่งจะปล่อยให้ชุมชนได้ร่วมกันจับปลาในแหล่งน้ำเพียงครั้งเดียวในรอบปี ใช้เวลาในการจับปลา ประมาณ 6 - 8 ชั่วโมง
ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
บ่อเพาะเลี้ยงปลาไน ปลาตะเพียนขาว และปลายี่สก ใช้ทดสอบการลดทนทุนในการเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดิน
ศููนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
โครงการตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถโครงการขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติตำบลเกาะแก้ว ประจำปี 2556
จัดทำกิจกรรมโดย...สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
กิจกรรมการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มน้ำชี
แหล่ง น้ำกุดกว้าง บ้านโคกกุง - ดอนกอก ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เนื้อที่ 200 ไร่ โครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติลุ่มน้ำชี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
การเพาะพันธุ์ปลาไนตามธรรมชาติ
ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
กิจกรรมการเพาะขยายพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว มอบพันธุ์ปลาไน ขนาด 7 นิ้ว ให้กับเกษตรนำไปเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อไป
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
กิจกรรมโครงการขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมการเพิ่มผลผลิตประมงในแหล่งน้ำ ประจำปี 2557
กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำให้กับชุมชนและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จัดทำกิจกรรมโดย...สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
กิจกรรมโครงการขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ประจำปี 2555
กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำให้กับชุมชนและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
จัดทำกิจกรรมโดย...สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
 ·  Translate
1
Add a comment...
Story
Tagline
การขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ
Introduction
ศูนย์เรียนรู้โครงการเพาะพันธุ์ปลาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว
Contact Information
Contact info
Phone
043-556051