اگر تصمیم دارید فایل ارائه (Pitch) خودتان را آماده کنید میتوانید به لینک زیر مراجعه کرده و از نحوه آماده سازی آن مطلع شوید:
http://know-tech.ir/fa/wp-content/uploads/2016/07/PitchdeckGuide.pdf
Photo
Shared publiclyView activity