ایده (Idea)، طرح یا فکری پیشنهادی است که عمدتا برپایه یک نیاز یا بر اساس مقصودی خاص در ذهن ایجاد می‌شود اما لزوما یک ایده همیشه ناشی از یک نیاز به خصوص نیست.
www.know-tech.ir
#knowtech
Photo
Shared publiclyView activity