استارتاپ (Startup)، شرکت یا سازمان نوپایی مبتنی بر ایده‌ای مرکزی و توانایی اعضای تیم است که بر پایه یک مدل کسب و کار توسعه پذیر و قابل تکرار ایجاد شده و نهایتا به یک کسب و کار منجر می گردد.

Photo
Shared publiclyView activity