اگر به یک مرد، روز زن رو تبریک بگیم، شوخی محسوب می‌شه.
اگر به یک زن، روز مرد رو تبریک بگیم، خنده‌دار نیست.
برابری زمانیه که جمله‌ی اول، دیگه خنده‌دار نباشه.
Shared publiclyView activity