Shared publicly  - 
 
JW 王灝兒 小故事 [結他chord譜]
Key : B 4/4 Arranged By Chloe Capo 4 > Play G    |G      D/F#    |Em         Em/D 知(道) 知(道) 生命(有)限時( )           |C                 D          |G       才無限(放)大我夢想( ) 不得貪( )其容易         |C               D            |Bm     Em 相信( ) 堅持 能(成)就我的(小)故事( )        ...
Translate
Key : B 4/4 Arranged By Chloe Capo 4 > Play G |G D/F# |Em Em/D 知(道) 知(道) 生命(有)限時( ) |C D |G 才無限(放)大我夢想( ) 不得貪( )其容易 |C D |Bm Em ...
1
Add a comment...