Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tryniszewska
11 followers -
tel. 794 185 249, Warszawa, ul. Międzyborska 48; Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Modlińska 6C
tel. 794 185 249, Warszawa, ul. Międzyborska 48; Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Modlińska 6C

11 followers
About
Posts

Post has attachment
Czy dowody uzyskane „przy okazji” podsłuchu dowody można wykorzystać do ścigania wszystkich przestępstw?

Do Sądu Najwyższego trafiło zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy:
"Czy użyte w art. 168b k.p.k. sformułowanie »innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej« obejmuje swoim zakresem wszystkie przestępstwa ścigane z urzędu lub przestępstwa skarbowe czy wyłącznie przestępstwa, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782 t.j.)?"

więcej na: https://katarzynatryniszewska.pl/artykul/dowody-uzyskane-przy-okazji-podsluchu
Photo
Add a comment...

Post has attachment
W jakim czasie można ubiegać się o odszkodowanie za przestępstwo, jeżeli sprawa karna została umorzona?

Do Sądu Najwyższego trafiła sprawa, w której pojawił się problem przedawnienia odszkodowania dochodzonego w związku z wypadkiem, który miał miejsce ponad 3 lata wcześniej, a wobec sprawy tego wypadku umorzono sprawę karną z powodu jego niepoczytalności. Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy art. 442[1] § 2 k.c. ma zastosowanie, gdy wobec ustalonego sprawcy czynu niedozwolonego, ponoszącego odpowiedzialność na podstawie art. 436 § 1 k.c., zachodzą okoliczności wskazane w art. 31 § 1 k.k., które stanowiły podstawę umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.?

więcej na: https://katarzynatryniszewska.pl/artykul/odszkodowanie-za-przestepstwo-mimo-umorzenia-sprawy-karnej
Photo
Add a comment...

Post has attachment
W jakim terminie odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Czy złożenie przez rodziców, jako przedstawicieli ustawowych dziecka powołanego do dziedziczenia, oświadczenia w imieniu dziecka na podstawie art. 1015 § 1 k.c. o odrzuceniu spadku, którego pasywa wyczerpują lub przewyższają wartość aktywów, stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o.?

więcej na: https://katarzynatryniszewska.pl/artykul/termin-na-odrzucenie-spadku-w-imieniu-dziecka
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Czy można uznać sprawę o rozwód jako pilną?

Zgodnie z wydanym dnia 9 stycznia 2018 r. postanowieniem Sądu Najwyższego o sygn. III SPP 55/17 sprawy o rozwód nie należą do gatunku spraw pilnych i zasadniczo powinny być wyznaczane zgodnie z kolejnością ich wpływu do sądu. Przytoczone postanowienie wydane zostało na skutek wniesienia skargi apelacyjnej na przewlekłość postępowania rozwodowego. Pozwany podnosił iż wynoszący 13 miesięcy okres od wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji oraz okres 11 miesięcy od wniesienia przez skarżącego apelacji, w których to okresach nie zostały podjęte żadne ukierunkowane na merytoryczne rozstrzygnięcie apelacji czynności, stanowią uzasadnienie stwierdzenia iż w sprawie doszło do naruszenia praw skarżącego do rozpoznania jego sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

więcej na: https://katarzynatryniszewska.pl/artykul/sprawy-o-rozwod-nie-naleza-do-kategorii-spraw-pilnych
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Do jakiej wysokości sąd może obniżyć karę umowną?

Kara umowna stanowi klauzulę, którą strony mogą umieścić w umowie cywilnoprawnej w celu zastrzeżenia, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Przepis art. 484 §2 Kodeksu cywilnego dopuszcza możliwość miarkowania kary umownej, stanowiąc, iż jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.

więcej na: https://katarzynatryniszewska.pl/artykul/miarkowanie-kary-umownej-przez-sad
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Kiedy kradzież mienia jest wykroczeniem a kiedy już przestępstwem?

W 2017 r. oskarżony został skazany za popełnienie przestępstwa kradzieży w postaci zabrania z celu przywłaszczenia panelu radia samochodowego o wartości 500 zł, którego dokonał w 2015 r. Został uznany za winnego przestępstwa kradzieży. Na skutek wniesienia kasacji na korzyść skazanego przez Prokuratora Generalnego sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Podniesiono, iż sąd rażąco naruszył przepisy uznając popełniony czyn za przestępstwo, mimo iż w czasie wydawania wyroku kradzież o wartości do 500 zł powinna zostać zakwalifikowana jako wykroczenie. Wartość rzeczy skradzionej nie przekraczała bowiem 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w 2017 r.

więcej na: https://katarzynatryniszewska.pl/artykul/orzekanie-na-korzysc-sprawcy-przestepstwa-kradziezy-przy-zmianie-przepisow-o-minimalnym-wynagrodzeniu
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Czy nagranie rozmowy bez zgody rozmówcy narusza jego dobra osobiste?

W wyroku z dnia 31 stycznia 2018 r. o sygn. akt I CSK 292/17 Sąd Najwyższy analizował kwestię naruszenia dóbr osobistych, a mianowicie czy nagrywanie rozmowy bez wiedzy i zgody rozmówcy, nawet jeżeli nie doszło do jego ujawnienia, może naruszać dobra osobiste potajemnie nagranego?

więcej na: https://katarzynatryniszewska.pl/artykul/potajemne-nagranie-rozmowy-bez-zgody-i-wiedzy-rozmowcy
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Czy małżonkowie mogą umownie podzielić swój majątek przed uzyskaniem wyroku o rozdzielności majątkowej?

W postanowieniu z dnia 23 lutego 2018 r. o sygn. akt III CZP 103/17 odnoszącym się do kwestii ważności umowy o częściowym podziale majątku wspólnego zawartej z naruszeniem zakazu wynikającego z art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd Najwyższy wskazał, iż umowa małżonków o częściowym podziale majątku wspólnego, zawarta przed ustanowieniem przez Sąd rozdzielności majątkowej jest ważna, z pewnym zastrzeżeniem.

więcej na: https://katarzynatryniszewska.pl/artykul/umowny-podzial-majatku-przed-wyrokiem-o-rozdzielnosci-majatkowej
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Czy wykonywanie czynności sprzątania kwalifikowane będzie jako umowa o dzieło czy umowa zlecenia?

Trzy osoby zawarły umowy zatytułowane „umowa o dzieło”, z których wynikało iż były zobowiązane do sprzątania pokoi hotelowych. Zainteresowani pracowali według grafiku po 8 godzin dziennie podpisując listę obecności. Z tytułu powyższych umów nie zostali oni jednak zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych oraz nie posiadali innego tytułu uprawniającego do skorzystania z obowiązkowych ubezpieczeń.

więcej na: https://katarzynatryniszewska.pl/artykul/sprzatanie-pomieszczenia-kwalifikowane-jako-umowa-o-swiadczenie-uslugi-a-nie-o-dzielo
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Czy osoba zatrudniona może zostać uznana za pracownika etatowego?

Na rok przed zajściem w ciążę kobieta rozpoczęła wykonywanie, w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, czynności sprzedawcy w sklepie spożywczym. Czynności te wykonywane były na rachunek i ryzyko zleceniodawcy według ustalonego przez niego grafiku, z przypisaną do nich konkretną liczbą godzin. W momencie kiedy kobieta wystąpiła do ZUS o wypłatę zasiłku macierzyńskiego organ odmówił wypłaty, podważając fakt rzeczywistego prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

więcej na: https://katarzynatryniszewska.pl/artykul/samozatrudniony-jako-pracownik-etatowy-z-prawem-do-zasilkow-z-zus
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded