Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Notarialna Witold Krawczyk
7 followers
7 followers
About
Posts

Bardzo znaczące i ważne są dwie interpretacje izb skarbowych jakie zostały ostatnio opublikowane, a dotyczące sprzedaży samochodu, który po zakończeniu leasingu przedsiębiorca wykupił i przeznaczył na prywatne potrzeby.
Wcześniej urzędy skarbowe interpretowały przepisy podatkowe w ten sposób, że samochód wykupiony po zakończeniu leasingu można sprzedać bez podatku po sześciu latach, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania samochodu z firmy. Obecnie w wydanych interpretacjach Izba Skarbowa w Poznaniu oraz Izba Skarbowa w Łodzi potwierdziły, że obowiązek podatkowy nie powstanie, jeśli auto zostanie sprzedane, po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie. Jeżeli bowiem wykupiony po zakończeniu umowy leasingu samochód nie był po wykupie wykorzystywany w firmie i nie został zaliczony do składników majątku firmy to kwota uzyskana ze sprzedaży nie jest przychodem z działalności gospodarczej. Podstawę prawną stanowi art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT.
Vide : interpretacja ILPB1/4511-1-549/16-2/AMN oraz IPTPB3/4511-206/15-2/RR
Add a comment...

Umowy dotyczące alimentów na rzecz osób bliskich są dopuszczalne. Są one zawierane przed notariuszem, w formie aktu notarialnego. Jednocześnie w takim akcie notarialnym dłużnik składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego, na wypadek gdyby zaszła konieczność przymusowego wyegzekwowania niespełnionego świadczenia. Tego rodzaju oświadczenie zawarte w akcie notarialnym daje możliwość uzyskania tytułu egzekucyjnego bez konieczności prowadzenia sporu sądowego. Wynika to z art. 777 § 1 pkt 4-5 Kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym tytułem egzekucyjnym jest również akt notarialny zawierający oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji na rzecz oznaczonego wierzyciela. Istotnym jest jednak warunek, że umowa alimentacyjna zawierająca takie oświadczenie nie zostaje zawarta w celu obejścia prawa. Dłużnicy alimentacyjni często dobrowolnie poddają się egzekucji w akcie notarialnym, który będąc tytułem egzekucyjnym, po uzyskaniu klauzuli wykonalności zostaje wykorzystany wyłącznie w celu pozbawienia możliwości zaspokojenia innych wierzycieli, bowiem alimenty korzystają z prawa pierwszeństwa w egzekucji.
Podsumowując powyższe należy stwierdzić, iż dopuszczalne jest zawarcie umowy alimentacyjnej w formie aktu notarialnego, w którym dłużnik może ponadto poddać się dobrowolnej egzekucji świadczeń alimentacyjnych i w związku z tym dopuszczalne jest nadanie takiemu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. Należy jednak mieć na uwadze fakt, iż oświadczenie to nie może zostać złożone w celu obejścia prawa, albowiem takiemu tytułowi egzekucyjnemu sąd może odmówić nadania klauzuli wykonalności – vide uchwała Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2013 roku, sygn. akt III CZP 85/13.
Add a comment...

Przy sprzedaży nieruchomości zarówno gruntowych jak i lokalowych należy pamiętać, że od 18 listopada 2015 roku obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.
Z przepisów tych wynika, że jeżeli nieruchomość jest położona na Obszarze Rewitalizacji wyznaczonym w uchwale, o której mowa w art. 8 tej ustawy lub w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o której mowa w rozdziale 5 tej ustawy i jeżeli przewiduje to uchwała Rady Gminy w tym przedmiocie, to Gminie na podstawie art. 109 pkt 4a i 4b ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (w brzmieniu obecnie obowiązującym) w przypadku sprzedaży takiej nieruchomości przysługuje ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości.  
Add a comment...

Obrót nieruchomościami leśnymi po 30 kwietnia 2016 roku.
1. Z dniem 30 kwietnia 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady obrotu nieruchomościami leśnymi. Dotyczy to nieruchomości :
a) oznaczonych jako las w ewidencji gruntów i budynków,
b) przeznaczonych do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
c) o których mowa w art. 3 ustawy o lasach, objętych uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 tej ustawy.
2. W przypadku sprzedaży powyższych nieruchomości, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu tego gruntu.
3. Jeżeli nabycie powyższych nieruchomości następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży lub jednostronnej czynności prawnej, Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu za zapłatą równowartości pieniężnej (prawo odkupu).
4. W przypadku, gdy nabycie powyższych nieruchomości następuje przez :
- małżonka zbywcy,
- krewnych lub powinowatych zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia,
- krewnych lub powinowatych zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia,
- osobę związaną ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
- jednostkę samorządu terytorialnego,
a ponadto w przypadku dziedziczenia,
wyżej omówione prawo pierwokupu i odkupu nie przysługuje.
 
Podstawa prawna : Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją tej ustawy, które obowiązują od dnia 30 kwietnia 2016 roku
Add a comment...

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a uregulowanie prawa do gruntu przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste, stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założeni księgi wieczystej w celu jej ujawnienia – to teza Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 roku (Sygn. akt III CZP 104/12).
Uchwała ta oznacza, że :
1. jeżeli Spółdzielnia Mieszkaniowa nie miała uregulowanego prawa do gruntu, na którym wzniosła budynek to nie mogła ustanowić spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Osoby, na których rzecz prawo to zostało ustanowione, albo które nabyły je na rynku wtórnym, posiadają jedynie ekspektatywę (roszczenie) tego prawa. Dopiero gdy Spółdzielnia Mieszkaniowa nabędzie własność gruntu, na którym posadowiony jest budynek, ewentualnie zostanie na jej rzecz ustanowione użytkowanie wieczyste, przedmiotowa ekspektatywa prawa przekształci się w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
2. Dla takiej ekspektatywy (roszczenia) sądy rejonowe wydziały wieczystoksięgowe nie będą mogły założyć ksiąg wieczystych, a co za tym idzie nie będzie można ustanowić hipoteki, której zazwyczaj żądają banki udzielając kredytu.
Add a comment...

Obrót nieruchomościami rolnymi po 30 kwietnia 2016 roku.
1. Z dniem 30 kwietnia 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady obrotu nieruchomościami rolnymi, przy czym przez nieruchomość rolną według tych przepisów należy rozumieć nieruchomość, o której mowa w art. 461 Kodeksu cywilnego. Przepisy te będą miały również zastosowanie, odpowiednio do nabycia użytkowania wieczystego nieruchomości rolnej, albo udziału lub części udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości rolnej, a także udziału lub części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej. Przepisy te nie będą miały natomiast zastosowania, między innymi do :
- nieruchomości o powierzchni mniejszej niż 3.000 m.kw,
- nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.
2. Nieruchomość rolną może nabyć wyłącznie tzw. rolnik indywidualny, z tym, że gdy nabywają małżonkowie do wspólności ustawowej, wystarczy, że rolnikiem indywidualnym jest jedno z nich.
Natomiast jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje przez osobę bliską zbywcy (to jest zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osobę przysposabiającą i przysposobioną) lub nabycie następuje w wyniku dziedziczenia, zapisu windykacyjnego oraz w trybie art. 151lub 231 kc, to nabywca nie musi być rolnikiem indywidualnym.
W innych przypadkach nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgoda Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.
3. W przypadkach określonych w omawianej ustawie, w razie sprzedaży nieruchomości rolnej, niektórym podmiotom przysługuje tzw. prawo pierwokupu.
4. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży albo dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego, Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje tzw. prawo odkupu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej, przy czym prawo to nie przysługuje między innymi w przypadku nabycia przez osobę bliską zbywcy oraz w wyniku dziedziczenia ustawowego albo dziedziczenia przez rolnika indywidualnego.  
Podstawa prawna : Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją tej ustawy, które obowiązują od dnia 30 kwietnia 2016 roku
Add a comment...

Opieka do końca życia w zamian za spółdzielcze mieszkanie
1. Ostatnio Sąd Najwyższy w jednym z wyroków stwierdził, że nie ma przeszkód prawnych do zawarcia umowy polegającej na przekazaniu majątku, między innymi spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za dożywotnią opiekę. Będzie to tzw. umowa nienazwana, w której ekwiwalentem za przeniesienie prawa do mieszkania będzie zobowiązanie nabywcy do zapewnienia zbywcy wszelkich świadczeń wyczerpujących w całości lub części zakres dożywocia. Nie będzie to natomiast umowa dożywocia.
vide sygn. akt V CSK 653/13
2. Tego typu umowa nienazwana posiada dodatkowy przywilej, gdyż nie zapłaci się od niej podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, tak jak od umowy dożywocia. Izba Skarbowa w Katowicach w niedawnej interpretacji potwierdziła, że tego typu umowa nie będzie opodatkowana, gdyż lista umów od których trzeba zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych jest zamknięta i nie można jej rozszerzać w drodze wykładni prawa, w tym wypadku na umowę nienazwaną, w swej treści jedynie zbliżoną do umowy dożywocia.
Vide IBPB-2-1/4514-117/16/MZ  
Add a comment...

Czy w sytuacji gdy umowa dożywocia jest zawierana przed upływem 5 lat kalendarzowych od daty nabycia nieruchomości, będzie ona źródłem przychodów i w związku z tym, czy będzie podlegała opodatkowaniu, w wysokości 19% od uzyskanego dochodu ?
Ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmioosobowym (Izba Finansowa) zajął stanowisko, że w wypadku umowy dożywocia nie można mówić, ani o cenie, ani o wartości rynkowej nieruchomości, natomiast art. 19 ustawy o PIT na podstawie którego należałoby ustalić przychód z umowy dożywocia, odwołuje się do ceny rynkowej i wartości rynkowej, to cena jest podstawowym sposobem weryfikacji podstawy opodatkowania. Skoro więc nie sposób odnieść jej do umowy dożywocia , to nie ma też sposobu ustalenia przychodu. Przepisy nie dają więc realnej możliwości wyliczenia podatku od takiej czynności – sygnatura akt II FPS 4/14.
Add a comment...

           Czy w przypadku wydatkowania środków ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej  majątek odrębny podatnika, przed upływem 5 lat, na własne cele mieszkaniowe, ale do majątku wspólnego, podatnikowi przysługuje ulga podatkowa ?

Odpowiedzi na tak postawione pytanie udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji numer IPTPB2/415-120/13-4/Akr, w której stwierdził, że w razie wydatkowania przez podatnika środków ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej jego majątek osobisty, na nabycie innej nieruchomości mieszkaniowej, na własne cele mieszkaniowe, ale do majątku wspólnego, ulga podatkowa przysługuje, gdyż spełnione zostały przesłanki jej udzielenia.
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded